Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM” podczas świadczenia usług konsultingowych, doradczych i szkoleniowych w zakresie wdrażania Systemów Zarządzania; usług w zakresie przygotowania organizacji do uzyskania znaku CE; doradztwa, szkolenia
i nadzoru w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami; doradztwa i nadzoru w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, obsługi kadrowej, a także pozyskiwania dotacji
pragnie zagwarantować zachowanie pełne bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.

Naszym Klientom pragniemy zapewnić odpowiednie zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem, naruszeniem integralności
lub zniszczeniem aktywów związanych z przechowywaniem i przetwarzaniem informacji dotyczących danych osobowych.

Problematyka ochrony informacji odgrywa istotną rolę w świadomości Właściciela i Pełnomocnika Właściciela, dlatego też zajmuje ważne miejsce wśród zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo Konsultingowe „AGM”, oraz leży u podstaw kompetencji osób w nim zatrudnionych. Zakres ochrony i podjęte środki są adekwatne do własności aktywów związanych z systemami przetwarzania informacji.

Zakład zapewnia bezpieczeństwo informacji poprzez:

  • zapewnienie zgodności z prawem i obowiązującymi przepisami prawnymi,
  • ochronę systemów przetwarzania informacji przed nieuprawnionym dostępem lub zniszczeniem,
  • stałe podnoszenie świadomości pracowników,
  • zmniejszanie ryzyka utraty informacji,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w ochronę informacji.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Właściciela i Pełnomocnika Właściciela oraz pracowników firmy
o konieczności stałego doskonalenia wszystkich procesów ukierunkowanych na zapewnienie bezpieczeństwa informacji.

Tak opisaną i wdrożoną Politykę Bezpieczeństwa Informacji będziemy realizować wspólnie z pracownikami, dbając o jej aktualność.