Podpisana nowa ustawa o efektywności energetycznej

Podpisana nowa ustawa o efektywności energetycznej

Senat przyjął ustawę o efektywności energetycznej w piątek 10.06.2016r., nie wnosząc do wersji uchwalonej wcześniej przez Sejm żadnych poprawek. Zastrzeżeń nie miał też prezydent, który podpisał ustawę już w poniedziałek 13.06.2016r. Ustawa wejdzie w życie już 1 października br., wdrażając do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (tzw. dyrektywa EED – ang. Energy Efficiency Directive).

Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? – przede wszystkim konieczność przeprowadzania audytów energetycznych co 4 lata- czy obowiązek dotyczy wszystkich?

W myśl art 104-106 w/w ustawy z obowiązku zwolnione są małe, średnie i mikroprzedsiębiorstwa, natomiast przedsiębiorstwa duże jedynie w dwóch przypadkach, obejmujących swym działaniem przeprowadzenie audytu energetycznego, mianowicie w przypadku wdrożenia w firmie:

  • Systemu Zarządzania Środowiskowego EMAS
  • Systemu Zarządzania Energią zgodnego z normą ISO 50001:2011

Ustawa wejdzie w życie z dniem 01 października bieżącego roku, zaś pierwszy audyt energetyczny należy przeprowadzić do dnia 01 października 2017 roku i w terminie 30 dni od dnia jego przeprowadzenia powiadomić Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o wyniku audytu. Ponadto w ustawie zapisano kary za nieprzestrzeganie jej przepisów. Przedsiębiorstwo, które w wyznaczonym terminie nie przeprowadzi audytu lub zrobi to w sposób niezgodny z wytycznymi, będzie podlegało karze pieniężnej- za nieprzeprowadzenie audytu nawet do 5% przychodu osiągniętego w poprzednim roku podatkowym.

Co z przedsiębiorstwami, które już przeprowadziły audyt energetyczny?– jeśli audyt został przeprowadzony po 05 grudnia 2012 roku i spełnia wymagania aktualnej ustawy, o fakcie jego przeprowadzenia powiadomić należy Prezesa URE w terminie 30 dni o dnia wejścia w życie przedmiotowej ustawy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl