Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze

20 lis

Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze

Projekt

Poddziałanie 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, typ projektu: usługi doradcze

 Termin do którego można składać wnioski
31 grudzień 2020 r. do godz. 12:00:00 (do południa)
      Dla kogo? W ramach konkursu uprawnione do aplikowania są:

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa – w rozumieniu załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu

        Na co?

Przedmiotem konkursu jest udzielenie wsparcia projektom wpisującym się w cele Działania 1.4 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, w zakresie promocji gospodarczej regionu Typ projektu 1A Usługi doradcze o specjalistycznym charakterze na rzecz podlaskich MŚP (model popytowy), (priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwianie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości).

W ramach niniejszego konkursu wsparciem będą objęte projekty dotyczące realizacji / zakupu prorozwojowych i proinnowacyjnych usług doradczych świadczonych przez IOB na rzecz MŚP, które mają na celu zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa lub wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji.

Wsparciem w ramach konkursu mogą zostać objęte przedsiębiorstwa z sektora MŚP na realizację specjalistycznych usług doradczych ujętych w Katalogu usług (lub zgłoszonych do ujęcia w Katalogu usług), świadczonych przez podmioty ujęte na Liście kwalifikowanych dostawców usług. Zgłoszenie dostawcy usługi i/lub usługi powinno nastąpić nie później niż w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie przez MŚP. Natomiast wpis usługi do Katalogu usług powinien nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.

Jedno przedsiębiorstwo może otrzymać dofinansowanie na maksymalnie 2 specjalistyczne usługi doradcze, biorąc pod uwagę łącznie (kumulatywnie) nabór bieżący oraz zakończony nabór numer RPPD.01.04.01-IZ.00-20-003/19 z 2019 roku.

Oznacza to, że w ramach niniejszego naboru:

 • może ubiegać się o dofinansowanie maksymalnie 2 usług doradczych Wnioskodawca, który w ogóle nie otrzymał dofinansowania na realizację usługi doradczej,
 • może ubiegać się o dofinansowanie 1 usługi doradczej Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie na realizację 1 usługi doradczej,
 • wyłączony z możliwości ubiegania się o dofinansowanie jest Wnioskodawca, który uzyskał dofinansowanie na realizację 2 usług doradczych.

Jako uzyskanie dofinansowania należy rozumieć co najmniej wybór projektu do dofinansowania przez Zarząd Województwa Podlaskiego.

Dofinansowanie Pomoc udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020:

 • do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla mikro i małych przedsiębiorstw;
 • do 75% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem – dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalny wymagany wkład własny:

  • 15% – mikro i małe przedsiębiorstwa,
  • 25% – średnie przedsiębiorstwa,
Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie
Na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu przeznacza się środki w wysokości nie większej niż 5 000 000,00 PLN.

Rezerwa na odwołania wynosi 5% alokacji na konkurs, tj.: 250 000,00 PLN.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl