Okres przejściowy normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 -02 ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

25 lut
kompetencje laboratoriów badawczych

Okres przejściowy normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 -02 ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Okres przejściowy normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 -02 ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Zgodnie z Rezolucją LAC (Resolution GA 20.15) oraz EA (Resolution 2016(38) 23) z dnia 12.12.2017 laboratoria są zobowiązane trzyletnim okresem przejściowym aby wdrożyć wszystkie wymagania nowego wydania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018 -02 oraz poddać wdrożony system ocenie przez jednostkę akredytującą. Termin ten ostatecznie mija 30.11.2020 r. Po upływie tego czasu akredytacje w odniesieniu do ISO/IEC 17025:2005 nie będą uznawane w ramach porozumienia ILAC MRA i EA MLA.

PN-EN ISO/IEC 17025:2018 -02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących stanowi międzynarodowe odniesienie dla laboratoriów wykonujących badania i wzorcowania na całym świecie. Nowelizacja normy kładzie większy nacisk na:

  • aspekty związane z bezstronnością oraz poufnością w działalności laboratorium;
  • działania odnoszące się do ryzyka i szans;
  • monitorowanie i ocenianie usług zewnętrznych i dostaw;
  • podejmowanie decyzji o zgodności/niezgodności wyników z wymaganiami;
  • opracowywanie strategii dotyczącej zapewnienia spójności pomiarowej i monitorowania jakości wyników, w tym przy wykorzystaniu PT/ILC, procesów w systemie zarządzania laboratorium;
  • dokumentowanie systemu zarządzania, konieczność dostosowania działań laboratorium do zmienionych, poszerzonych lub nowych wymagań.

Zgodnie z dyspozycjami nowej normy rozszerzono również zakres definicji  „laboratorium” zgodnie z nowelizowaną normą to również jednostka, która wyłącznie pobiera próbki poddawane dalszym badaniom lub wzorcowniom w innych laboratoriach.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl