Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem w placówce medycznej

Wewnętrzny system zarządzania jakością i bezpieczeństwem w placówce medycznej – spełnienie wymagań Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta

Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta nakłada na podmioty wykonujące działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia obowiązek posiadania wewnętrznego systemu, który składa się z zasad, procedur, metod oraz opisów stanowisk pracy. System ten ma na celu zapobieganie występowaniu zdarzeń niepożądanych.

Ustawodawca zakłada, że podmiot leczniczy wdroży, będzie utrzymywał i usprawni System Wewnętrzny na podstawie oceny jego skuteczności oraz wyników badań opinii
i doświadczeń pacjentów.

Na podstawie dostępnych aktów prawnych możemy wyodrębnić elementy i czynności składające się na Wewnętrzny System:

 1. Wdrożenie rozwiązań służących identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych i zarządzaniu tym ryzykiem w ramach udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Identyfikacja obszarów priorytetowych dla poprawy jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 3. Określenie kryteriów i metod potrzebnych do zapewnienia skutecznego nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 4. Okresowe monitorowanie wraz z oceną jakości i bezpieczeństwem udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.
 5. Monitorowanie zdarzeń niepożądanych.
 6. Zapewnienie dostępu do szkolenia służącego uzyskaniu i podnoszeniu kompetencji personelu w zakresie jakości i bezpieczeństwa udzielanych świadczeń.
 7. Prowadzenie badań opinii i doświadczeń pacjentów na podstawie ankiety.

 

Zgodnie z zapisami wspomnianej już ustawy, podmiot wykonujący działalność leczniczą w ramach umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia, jest zobowiązany do utworzenia Wewnętrznego Systemu do dnia 30 czerwca 2024 r.

 

W ramach naszych działań proponujemy Państwu:

 1. przeprowadzenie audytu placówki pod kątem stopnia spełnienia wymogów Ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta,
 2. opracowanie rozwiązań służących identyfikacji ryzyka wystąpienia zdarzeń niepożądanych,
 3. weryfikacja Regulaminu organizacyjnego placówki,
 4. przegląd, aktualizacja i uzupełnienie procedur sanitarno-higienicznych,
 5. przegląd placówki w zakresie przestrzegania standardów Rozporządzenia
  o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – weryfikacja procedur,
 6. przygotowanie niezbędnych narzędzi do weryfikacji satysfakcji pacjenta (opracowanie wzoru ankiety),
 7. weryfikacja zakresów czynności w oparciu o aktualne wymagania prawne,
 8. opracowanie dokumentacji wymaganej Wewnętrznym Systemem określonej
  w rozdziale 3 Ustawy z dnia 16 czerwca 2O23 r. o jakości w opiece zdrowotnej
  i bezpieczeństwie pacjenta: