SQAS

SQAS:2022 – System Badania i Oceny Bezpieczeństwa i Jakości, skierowane jest głównie do klientów związany ze środowiskiem logistycznym i transportowym.W SQAS odnajdujemy częściowo wymogi ISO 9001 czy ISO 14001. Katalog pytań SQAS wyczerpuje wszystkie obowiązujące przepisy i zasady zarządzania dotyczące usług transportowych i logistycznych.SQAS jest instrumentem służącym jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy dzięki niezależnym audytorom oraz przy zastosowaniu standardowego kwestionariusza. Pozwala tym samym uniknąć wielokrotnego przeprowadzania ocen ze strony poszczególnych zakładów. SQAS wspiera przedsiębiorstwa w wyborze usługodawców logistycznych i transportowych.

Ocena SQAS wykonywana przez niezależną organizację nie prowadzi do wystawienia certyfikatu, lecz do sporządzenia szczegółowego raportu, który jest oceniany przez poszczególne przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu ich władnych wymogów. W związku z powyższym jedna ocena zastępuje liczne audyty, którym byli zwykle poddawani dostawcy usług logistycznych i transportowych.

Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza kończy się sporządzeniem raportu, który następnie publikowany jest na stronie internetowej CEFIC przez okres trzech lat (po upływie tego okresu raport zostaje zarchiwizowany) oraz wpisaniem firmy na listę SQAS Assessed Companies. Sam kwestionariusz dostosowany jest do różnych typów aktywności związanych z logistyką i transportem oraz obejmuje kilka obszarów badania. Są to m.in.:

 • System zarządzania i odpowiedzialność,
 • zarządzanie ryzykiem,
 • zasoby ludzkie,
 • zarządzanie podwykonawcami,
 • wyposażenie,
 • bezpieczeństwo oparte na zachowaniu,
 • zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych w transporcie,
 • bezpieczeństwo,
 • kontrola operacji,
 • określone rodzaje usług transportowych i ich działalność.

SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców. System ten powstał w Europie w połowie lat 90. i jest efektem prac Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Promowała ona takie procedury i standardy działań dla firm z branży chemicznej i z nią współpracujących, by były one efektywne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie oraz miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem, który przyświecał powstaniu SQAS było stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha logistycznego spełnialiby odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Dlaczego warto wdrożyć SQAS?

 • wdrożenie SQAS jest informacją dla przedsiębiorstw, że dany usługobiorca logistyczny i transportowy spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego (pozwala to im więc na zminimalizowanie ryzyka przy jego wyborze),
 • system SQAS to rzetelne informacje,
 • zwiększenie bezpieczeństwa podczas przewozu materiałów chemicznych,
 • instrument wpływający na wzrost konkurencyjności, również na europejskim rynku, dzięki jednorodnemu systemowi oceny,
 • minimalizacja wypadków podczas realizacji zlecenia,
 • obniżenie kosztów.

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl