SQAS

SQAS

SQAS jest to system jakości, bezpieczeństwa i działalności związanej ze środowiskiem, prowadzony przez niezależnych inspektorów
w oparciu o standardowy formularz w stosunku do operatorów logistycznych. Firmy transportowe poddają się auditowi sprawdzającemu, nie certyfikującemu.

SQAS jest instrumentem służącym jednakowej ocenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy dzięki niezależnym audytorom oraz przy zastosowaniu standardowego kwestionariusza. Pozwala tym samym uniknąć wielokrotnego przeprowadzania ocen ze strony poszczególnych zakładów chemicznych. SQAS wspiera przedsiębiorstwa chemiczne
w wyborze usługodawców logistycznych.

Ocena SQAS wykonywana przez niezależną organizację nie prowadzi do wystawienia certyfikatu, lecz do sporządzenia szczegółowego raportu, który jest oceniany przez poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne przy uwzględnieniu ich władnych wymogów.
W związku z powyższym jedna ocena zastępuje liczne audyty, którym byli zwykle poddawani dostawcy usług transportowych.

SQAS jest narzędziem, które pozwala na przeprowadzenie obiektywnej, niezależnej i jednolitej oceny systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem u podwykonawców. System ten powstał w Europie w połowie lat 90. i jest efektem prac Europejskiej Izby Przemysłu Chemicznego (CEFIC). Promowała ona takie procedury i standardy działań dla firm z branży chemicznej i z nią współpracujących, by były one efektywne nie tylko ekonomicznie, ale i społecznie oraz miały pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Celem, który przyświecał powstaniu SQAS było stworzenie warunków odpowiedzialnego i bezpiecznego obrotu produktami branży chemicznej, w którym wszyscy uczestnicy łańcucha logistycznego spełnialiby odpowiednie standardy bezpieczeństwa i jakości.

Instrument SQAS jest więc skierowany do:

 • firm uczestniczących w łańcuchu logistycznym TSL,
 • dystrybutorów produktów chemicznych,
 • firm pracujących na potrzeby transportu chemikaliów,
 • właścicieli magazynów, myjni cystern i tank-kontenerów,
 • warsztatów naprawczych kolejowych wagonów, cystern.

Na czym polega wdrożenie SQAS?

SQAS pozwala na jednorodną ocenę przez niezależnych biegłych systemu zarządzania jakością, bezpieczeństwem i środowiskiem logistycznym usługobiorcy. Ocena ta nie prowadzi jednak do automatycznej certyfikacji. Badanie przy wykorzystaniu kwestionariusza kończy się sporządzeniem raportu, który następnie publikowany jest na stronie internetowej CEFIC przez okres trzech lat ( po upływie tego okresu raport zostaje zarchiwizowany) oraz wpisaniem firmy na listę SQAS Assessed Companies. Sam kwestionariusz dostosowany jest do różnych typów aktywności związanych z logistyką lądową oraz dystrybucji chemicznej i obejmuje sześć obszarów badania. Są nimi:

 • zarządzanie,
 • bezpieczeństwo,
 • zdrowie i środowisko,
 • sprzęt,
 • działania administracyjne i operacyjne,
 • ochrona i zabezpieczenia oraz
 • inspekcja terenu (sprawdzenie aspektów związanych z jakością, bezpieczeństwem, ochroną zdrowia i środowiska naturalnego).

Poszczególne przedsiębiorstwa chemiczne po zapoznaniu się z raportem, same dokonują oceny usługobiorcy, mając możliwość rozeznania w jego obiektywnie przedstawionych mocnych i słabych stronach.

Dlaczego warto wdrożyć SQAS?

 • wdrożenie SQAS jest informacją dla przedsiębiorstw chemicznych, że dany usługobiorca logistyczny spełnia międzynarodowe standardy bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska naturalnego (pozwala to im więc na zminimalizowanie ryzyka przy jego wyborze),
 • system SQAS to rzetelne informacje,
 • zwiększenie bezpieczeństwa podczas przewozu materiałów chemicznych,
 • instrument wpływający na wzrost konkurencyjności, również na europejskim rynku, dzięki jednorodnemu systemowi oceny,
 • minimalizacja wypadków podczas realizacji zlecenia,
 • obniżenie kosztów.