PN–EN ISO 50001:2012

System zarządzania energią (SZE) wg normy ISO 50001 jest odzwierciedleniem najlepszych praktyk z zakresu zarządzania energią, opiera się na istniejących krajowych standardach i inicjatywach.

Norma PN–EN ISO 50001:2012 została zatwierdzona i opublikowana w listopadzie 2011 roku i zastąpiła normę PN-EN 16001:2009. Określa ona wymagania dla systemu zarządzania energią, które pozwalają przedsiębiorstwu na systematyczne dążenie do ciągłej poprawy efektywności użytkowania energii. Przedsiębiorstwo w oparciu o tę normę może opracować politykę energetyczną, która wyznaczy cele i plany działania uwzględniające obowiązujące wymagania prawne. System jest wzorowany na systemie zarządzania środowiskiem ISO 14001. Model systemu oparty jest na zasadzie ciągłego doskonalenia. Norma ISO 50001 zawiera wymagania, które mogą być audytowane w sposób obiektywny oraz te, które bezpośrednio dotyczą efektów działalności energetycznej.

ISO 50001 wymaga zaangażowania wszystkich służb na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. Istotą systemu jest zidentyfikowanie obszarów znaczącego zużycia energii (aspektów energetycznych organizacji w EN 16001), wymagań prawnych oraz tych, które mają zastosowanie do tych obszarów w tym dotyczących odpowiedniego zarządzania zużyciem energii w tych obszarach. Podstawowym zadaniem normy jest poprawa efektywności energetycznej w sposób wykazujący efekty (w tym ekonomiczne) przyjętych rozwiązań.

Korzyści z wdrożenia:

 • Poprawa efektywności energetycznej;
 • Wykorzystanie potencjału oszczędnościowego i zmniejszenie zużycia energii;
 • Redukcja kosztów wytwarzania i niższe opłaty za energię;
 • Redukcja emisji gazów cieplarnianych;
 • Usprawnienie zarządzania organizacją (planowanie, ustalanie celów i zadań oraz programów w zakresie energii);
 • Zmniejszanie niekorzystnego oddziaływania na środowisko;
 • Większa wiarygodność wobec stron zainteresowanych;
 • Regularne audity wewnętrzne i zewnętrzne, umożliwiające szybkie wykrycie słabych miejsc powodujących zwiększone użycie energii;
 • Zgodność z wymaganiami prawnymi związanymi z efektywnością energetyczną;
 • Możliwość integracji z innymi systemami zarządzania;
 • Wzrost konkurencyjności;
 • Zyskanie reputacji firmy jako dbającej o środowisko naturalne i społecznie odpowiedzialnej.