ISO 9001 w służbie zdrowia

ISO 9001 w służbie zdrowia

Dla zadowolenia pacjentów z otrzymanych usług, satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy, ograniczenia kosztów prowadzonej działalności, lepszego i bardziej efektywnego wykorzystania posiadanych zasobów materialnych, ludzkich, finansowych i wzrostu udziału w rynku. Zwiększenie udziału świadczeniodawcy w rynku usług jest potwierdzeniem zaufania do świadczonych przez nich wysokiej jakości usług medycznych. Wysoka jakość warunkuje skuteczną opiekę zdrowotną, zgodną z wymaganiami społecznymi.

Korzyści z funkcjonowania PN-EN ISO 9001:2015 w służbie zdrowia:

– w środowisku zewnętrznym

 • dodatkowe punkty w konkursach ofert na zawieranie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych ogłaszanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia;
 • prestiż;
 • uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług medycznych;
 • wzrost popytu na świadczone usługi medyczne;
 • kreowanie wizerunku placówki służby zdrowia jako zdolnej do zapewnienia właściwej opieki pacjentom;
 • promocja pozytywnego wizerunku placówki w świadomości lokalnej jako profesjonalnej i przyjaznej pacjentowi.

– dla placówki służby zdrowia

 • optymalizacja efektów ekonomicznych działalności placówki;
 • usprawnienie wewnętrznego funkcjonowania placówki służby zdrowia;
 • zgodność z wymaganiami prawnymi, wewnętrznym regulaminem placówki służby zdrowia;
 • zaufanie kierownictwa do działania własnej organizacji.

– dla pracowników

 • poprawa wydajności i jakości pracy pracowników;
 • spadek fluktuacji kadr;
 • pracownicy mają świadomość swojego miejsca w całej placówce służby zdrowia i wiedzą, jak ważnym są jego elementem;
 • stałe podnoszenie kwalifikacji personelu.

dla pacjentów

 • pacjent postrzegany jest jako nadrzędny odbiorca całego procesu leczenia, a nie jednorazowego odizolowanego działania;
 • poprawa bezpieczeństwa i zadowolenia pacjenta;
 • nastawienie wszystkich pracowników placówki służby zdrowia na identyfikowanie i spełnianie potrzeb i oczekiwań pacjenta;
 • pacjent jest lepiej poinformowany o przysługujących mu prawach;
 • poprawa relacji personel – pacjent.