PN-ISO 45001:2018

Norma PN-ISO 45001 : 2018

System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-ISO 45001:2018

Zastępuje rozproszone standardy BHP. Norma jest przeznaczona do stosowania we wszystkich Organizacjach, które pragną zapewnić właściwe, czyli bezpieczne i higieniczne środowisko pracy dla pracowników, m.in. poprzez tworzenie kultury bezpiecznej pracy, a co za tym idzie stosować wszystkie wymagania przepisów prawnych.

Wszystkie Organizacje, które wdrożyły wcześniej obowiązujące standardy BHP, m.in. normy PN-N-18001, PN-N-18004, PN-N-18011 i OHSAS 18001 w celu zachowania ich zgodności z wymaganiami zobowiązane są do przejścia na normę PN-ISO 45001:2018 do 11 marca 2021 roku. Do tej daty cały proces certyfikacji musi zostać zakończony, łącznie z wyjaśnieniem ewentualnych niezgodności.

Wdrożenie systemu pozwoli na ciągłe doskonalenie działań w zakresie BHP oraz zmniejszenie liczby wypadków przy pracy i zachorowań przekładające się na wymierne korzyści w postaci obniżenia kosztów oraz zmniejszenia absencji chorobowej pracowników.

Wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy pomoże także w większym angażowaniu pracowników i motywowaniu ich dzięki lepszym i bezpieczniejszym warunkom pracy.

Nowa norma ISO 45001 a zwłaszcza zastosowane w niej mechanizmy dają pewność organizacjom, że ich Systemy Zarządzania są zgodne z obowiązującym prawem, monitorują wszelkie zagrożenia, które mogą mieć wpływ na działalność organizacji oraz potencjalnie chronią życie pracowników, zmniejszają ilość wypadków, koszty z nimi związane i podwyższają morale pracowników.

ISO 45001:2018 ma zastosowanie do każdej organizacji niezależnie od jej wielkości oraz rodzaju prowadzonej działalności. Jej wytyczne znajdują odniesienie do  ryzyka związanego z BHP, biorąc pod uwagę czynniki takie jak kontekst, w którym działa organizacja oraz potrzeby i oczekiwania jej pracowników oraz innych zainteresowanych stron.

Warto wiedzieć, iż nowa norma zapewnia kompatybilność z nowymi wydaniami norm dotyczącymi systemu zarządzania jakością (ISO 9001:2015) oraz środowiskowego (ISO 14001:2015). Obie te normy te posiadają jednolitą strukturę, zgodną ze standardem HLS (High Level Structure). Dzięki temu integracja systemów zarządzania jakością, środowiskowego oraz bezpieczeństwem i higieną pracy będzie łatwiejsza, ponieważ we wszystkich normach wydanych po 2013 roku obowiązuje ta sama struktura (numeracja rozdziałów oraz układ wymagań).

ISO 45001:2018 może być stosowana w całości lub w części do systematycznego doskonalenia zarządzania BHP. Jednakże oświadczenia o zgodności z tym dokumentem są realizowane pod warunkiem, że wszystkie wymagania normy ISO 45001 zostaną włączone do systemu zarządzania BHP organizacji i spełnione bez wykluczenia.

Najważniejsze korzyści to:

  • Identyfikacja i ocena zagrożeń oraz wprowadzanie środków kontroli, w celu ich zapobiegania lub zminimalizowania,
  • Określenie istotnych kwestii (wewnętrznych i zewnętrznych), które mogą wpłynąć na Organizację w zakresie BHP,
  • Polepszenie wizerunku Organizacji w oczach pracowników i kontrahentów,
  • Zapewnienie zgodności Organizacji z wymaganiami prawnym w zakresie BHP,
  • Ustalenie i realizacja celów polityki BHP,
  • Korzystniejsze kontrakty dzięki zwiększeniu zaufania kontrahenta oraz pozyskiwanie najlepszych kandydatów do pracy – dzięki renomie firmy dbającej o pracowników.