ISO 29990:2010

Zarządzanie jakością umożliwia organizacjom szkoleniowym sporządzenie ofert zgodnych z aktualnym zapotrzebowaniem, z uwzględnieniem własnych kwalifikacji i kompetencji, a stanowiących dla klientów wymierny wskaźnik jakości otrzymywanej usługi.

Norma ISO 29990:2010 to międzynarodowy standard, który skierowany jest do instytucji świadczących usługi edukacyjne, kadr dydaktycznych i osób uczących się oraz osób zainteresowanych dziedziną edukacji. Standard jest przede wszystkim dedykowany zaspakajaniu potrzeb dokształcania i szkolenia (w tym  kształcenia zakładowego), może być jednak szerzej stosowany przez szkoły, centra kształcenia zawodowego i szkoły wyższe.

Norma ISO 29990:2010 może być wdrożona przez:

 • szkoły podstawowe,
 • technika, licea,
 • szkoły kształcenia ustawicznego,
 • szkoły zawodowe,
 • firmy szkoleniowe,
 • uniwersytety i uczelnie wyższe,
 • inne.

Standard zawiera system jakości dopasowany do specyfikacji branży edukacyjnej, nastawionej na realizację celów biznesowych. Nowe podejście stanowi znaczne ułatwienie i ogranicza zbędne dla specyfiki branży procedury i zapisy.

ISO 29990:2010 w sposób skuteczny może być zintegrowany z normą ISO 9001:2015.

Korzyści z wdrożenia normy ISO 29990:2010:

 • Wzrost konkurencyjności organizacji świadczących usługi edukacyjne,
 • Rozwój wewnętrznych zdolności organizacji do doskonalenia jakości usług edukacyjnych,
 • Jasno określone i udokumentowane procesy,
 • Poprzez minimalizację ryzyka – zapewnienie ciągłości działania organizacji edukacyjnej,
 • Dodatkowe punkty przyznawane w przetargach,
 • Wyższa jakość oraz optymalizacja procesów edukacyjnych,
 • Racjonalizacja ponoszonych kosztów.