HACCP

HACCP

SYSTEM HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point – Analiza zagrożeń i krytyczny punkt kontroli) dla branży spożywczej.

Na podstawie nowelizacji ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z dnia 30 października 2003 roku
(Dz. U. Nr 208, poz. 2020)
z dniem 1 maja 2004 roku wszystkie zakłady prowadzące działalność w zakresie produkcji i obrotu żywnością muszą wdrożyć i stosować zasady systemu HACCP.

Obowiązek ten nie dotyczy producentów na etapie produkcji pierwotnej, którzy w celu zapewnienia właściwej jakości zdrowotnej
oraz zasad higieny są zobowiązani wdrożyć i stosować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej GMP i Dobrej Praktyki Higienicznej GHP.

Oferujemy kompleksowe usługi wdrażania i szkolenia w zakresie systemu HACCP począwszy od auditu technicznego poprzez szkolenia, konsultacje w trakcie wdrażania, opracowanie niezbędnej dokumentacji, prowadzenie auditów wewnętrznych aż do bieżącej obsługi firmy związanej z utrzymaniem systemu HACCP na odpowiednim, wysokim poziomie.
Zakres naszej usługi określmy wspólnie z Państwem, aby spełnić Państwa oczekiwania. Nasi konsultanci mogą również uczestniczyć
w trakcie zewnętrznej oceny systemu HACCP.

Korzyści z wdrożenia HACCP:

  • spełnienie wymagań prawnych,
  • zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego produkowanych (wprowadzanych do obrotu) artykułów spożywczych oraz materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością,
  • podniesienie wizerunku i wiarygodności firmy,
  • możliwość poszerzenia rynku.