EMAS

EMAS

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (ang. Eco Management and Audit Scheme) jest unijnym instrumentem wprowadzonym
w życie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady. Ma na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez przestrzeganie norm i przepisów ochrony środowiska, a także poprzez wprowadzanie niezbędnych zmian wzorców produkcji i konsumpcji na bardziej zrównoważone. Jego zasadniczym założeniem jest dostrzeżenie
i nagradzanie tych organizacji, które dobrowolnie wychodzą poza zakres minimalnej zgodności z przepisami i w sposób stały poprawiają efekty swojej działalności środowiskowej. Tak więc przystąpienie do systemu EMAS stanowi wejście do elitarnego klubu tych organizacji, które uwzględniają aspekty środowiskowe na równi z innymi elementami prowadzonej działalności,
oraz w sposób ciągły dążą do poprawy i minimalizacji swojego oddziaływania na środowisko.

Rozporządzenie w sprawie EMAS weszło w życie na terenie Polski bez modyfikacji w momencie przystąpienia do Unii Europejskiej.

EMAS a ISO 14001

Zarówno ISO 14001, jak i EMAS oparte są na tych samych założeniach – niektóre organizacje są skłonne do podejmowania działań wybiegających poza obowiązki wynikające z przepisów prawa mają ten sam cel – stałe ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez stały nadzór nad działaniami, usługami i wyrobami związanymi ze znaczącymi aspektami środowiskowymi oraz stawianie i osiąganie realnych celów w tym zakresie. Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego w oparciu o wymagania normy ISO 14001 można więc traktować jako krok w kierunku rejestracji w systemie EMAS.

Przegląd środowiskowy, system zarządzania środowiskowego, procedura audytu i deklaracja środowiskowa muszą zostać zatwierdzone przez akredytowanego weryfikatora EMAS, a zatwierdzona deklaracja musi zostać przesłana do właściwego organu w celu zarejestrowania i podania tego faktu do publicznej wiadomości. Zarejestrowany podmiot uzyskuje prawo do posługiwania się logo EMAS, które może być wykorzystywane do ogólnej prezentacji organizacji, do celów reklamowych swojej działalności, produktów i usług.

Korzyści płynące z udziału organizacji w systemie EMAS:

Wewnętrzne

  • racjonalizacja kosztów poprzez oszczędność energii, surowców, zmniejszenie odprowadzanych zanieczyszczeń,
  • podwyższenie zyskowności firmy,
  • uzyskanie zgodności z przepisami, zwiększony dostęp do kredytów bankowych,
  • wzrost świadomości ekologicznej pracowników,
  • wzrost samokontroli i odpowiedzialności, poprawa bezpieczeństwa pracy, uporządkowanie zarządzania.

Zewnętrzne

  • wzrost wartości firmy w ocenie inwestorów,
  • większa konkurencyjność na rynkach,
  • poprawa stanu środowiska,
  • lepszy wizerunek firmy,
  • lepsza ocena firmy przez administrację.