EcoVadis

EcoVadis

EcoVadis to platforma technologiczna, która umożliwia ocenę praktyk i sposobu postępowania dostawców w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Metodologia oceny: EcoVadis opiera się na międzynarodowych standardach, takich jak Dziesięć Zasad ONZ Global Compact, konwencje Międzynarodowej Organizacji Pracy (ILO), standardy Global Reporting Initiative (GRI), norma ISO 26000, plan działania CERES oraz Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka (znane również jako Ruggie Framework). Organizacje oceniane są w skali punktowej od 0 do 100. Ocena uwzględnia szereg kwestii związanych z CSR w podziale na cztery obszary:

 • Środowiskowy: odpady, woda, energia, zanieczyszczenia, substancje chemiczne, różnorodność biologiczna.
 • Społeczny: szkolenia, przestrzeganie praw człowieka, BHP, warunki pracy, dialog społeczny.
 • Etyczny: korupcja, łapówkarstwo, praktyki antykonkurencyjne, odpowiedzialne zarządzanie informacjami.
 • Łańcuch dostaw: nadzór nad kwestiami społecznymi i środowiskowymi dostawcy.

Korzyści: Wyniki EcoVadis pomagają firmom monitorować praktyki CSR dostawców w 190 kategoriach zakupowych w 150 krajach. Firmy wdrażają systemy zarządzania CSR przede wszystkim po to, aby zachować zgodność z wymaganiami prawnymi i poprawić wyniki biznesowe.

Wdrożenie standardu EcoVadis może przynieść wiele korzyści dla firm, dostawców i całego łańcucha dostaw. Oto niektóre z nich:

 1. Poprawa wizerunku: Firma, która uzyska pozytywną ocenę w EcoVadis, może wykorzystać to jako narzędzie marketingowe. Klienci i partnerzy biznesowi często patrzą na oceny CSR jako wskaźnik zaangażowania firmy w zrównoważony rozwój.
 2. Zwiększenie konkurencyjności: Współczesne firmy coraz częściej wymagają od swoich dostawców spełnienia określonych standardów zrównoważonego rozwoju. Posiadanie certyfikatu EcoVadis może pomóc firmie w pozyskiwaniu nowych kontraktów i klientów.
 3. Lepsze zarządzanie ryzykiem: Ocena EcoVadis pozwala firmom zidentyfikować obszary, w których mogą wystąpić ryzyka związane z CSR. Dzięki temu można podejmować świadome decyzje i minimalizować potencjalne zagrożenia.
 4. Współpraca z odpowiedzialnymi dostawcami: Wdrażając standard EcoVadis, firma może wybrać dostawców, którzy również dbają o aspekty społeczne i środowiskowe. To z kolei przyczynia się do tworzenia bardziej zrównoważonego łańcucha dostaw.
 5. Długoterminowe korzyści: Wprowadzenie praktyk CSR może pomóc firmie w osiągnięciu długoterminowych celów, takich jak redukcja emisji CO2, optymalizacja zużycia energii czy zwiększenie zaangażowania pracowników.

Jesteśmy firmą konsultingową, która posiada praktyczne doświadczenie we współpracy z Ecovadis. Możemy zaoferować pomoc z zakresu wypełnienia w całości ankiety Ecovadis w tym:

 • opracowanie poszczególnych dokumentów wymaganych ankietą, a możliwych do zrealizowania w Państwa przedsiębiorstwie,
 • dostosowania posiadanych dokumentów do wymagań zawartych w poszczególnych modułach ankiety,
 • wypracowania do poszczególnych modułów ankiety odpowiedzi na pytania w niej zawarte.

Jako firma konsultingowa oferujemy także następujące usługi:

 • usługi doradcze z zakresu podniesienia wyniku Ecovadis.
 • wdrażanie systemu odpowiedzialności społecznej na podstawie wytycznych EcoVadis, polegające wdrożeniu polityk, procedur i dobrych praktyk pozwalających na uzyskanie oczekiwanego wyniku oceny,
 • ocena zgodności z przepisami prawa do których nawiązują kryteria oceny EcoVadis,
 • szkolenia przedmiotowe,
 • audyty systemów i stosowanych praktyk odpowiedzialności społecznej w celu wstępnej oceny EcoVadis (analiza luk) lub okresowej weryfikacji zgodności (pierwszej, drugiej strony),
 • kompleksowe wsparcie w zakresie utrzymywania i doskonalenia systemów odpowiedzialności społecznej.

 

Skontaktuj się z nami

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl