Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Dobra Praktyka Dystrybucyjna – DPD – to szereg reguł, których stosowanie pozwala na zachowanie niezmienności oraz wysokiej jakości produktów leczniczych przez cały proces dystrybucji. Od samego producenta, do punktu docelowego w postaci aptek.Na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej, każdy podmiot prowadzący działalność w obrębie łańcucha dostaw produktów leczniczych jest prawnie zobowiązany do wdrożenia zasad tego systemu. Wiąże się on z wysokimi wymaganiami wobec podmiotów działających w obrębie branży produktów leczniczych, aby zachować najwyższą możliwą jakość produktu końcowego.

System jakości utworzony w oparciu o zasady DPD (GDP) w przedsiębiorstwie powinien zapewniać:

  • zamawianie, dostawy, przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie lub wysyłkę produktów leczniczych zgodną z wymogami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;
  • jasne określenie zakresu obowiązków i uprawnień kierownictwa;
  • dostarczanie produktów leczniczych uprawnionym odbiorcom w odpowiednim terminie;
  • bieżące dokumentowanie działań;
  • dokumentowanie i badanie odstępstw od ustalonych procedur;
  • podejmowanie działań naprawczych i zapobiegawczych w celu usunięcia odstępstw i zapobiegania im zgodnie z procedurami zarządzania ryzykiem w zakresie jakości.

Certyfikacja systemu DPD (GDP) niesie za sobą szereg korzyści, dotyczących zarówno wewnętrznego funkcjonowania firmy, a także wzmacnia prestiż i zaufanie do jednostki w oczach potencjalnych kontrahentów. Wypełnienie wymagań narzuconych przez prawo.

Praktyka pokazuje, że wdrożenie systemu DPD rzeczywiście zwiększa przewagę konkurencyjną oraz ogranicza ryzyko w łańcuchu dystrybucji produktów leczniczych. Otrzymując ten certyfikat, pokażą Państwo, że przedsiębiorstwo realizuje zasady Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej z najwyższą starannością i zgodnie z wymaganiami prawnymi.

Nasza firma oferuje profesjonalną pomoc oraz doradztwo we wdrożeniu zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej zgodnie z wymaganiami prawnymi. Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu systemów zarządzania jakością, konsultingiem, a także doradztwem środowiskowym. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Państwa przedsiębiorstwu szybkie, sprawne i pełne wdrożenie zasad DPD. Certyfikat ten jest inwestycją na wielu płaszczyznach, takich jak: wizerunek firmy, proces dystrybucji czy zapewnianie jakości produktów.

Skontaktuj się z nami

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.
    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl