Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Dobra Praktyka Dystrybucyjna

Każdy podmiot funkcjonujący na poziomie hurtowego obrotu łańcucha dostaw produktów leczniczych jest zobligowany do wdrożenia zasad Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD). Jest to zbiór zasad, które gwarantują bezpieczne przyjmowanie, transportowanie, przechowywanie i wydawanie tych towarów.

Wymagania formalne stawiane podmiotom działającym w branży farmaceutycznej są niezwykle wysokie. Rozpoczęcie działalności
w tym sektorze wiąże się z dostosowaniem do standardów wyznaczonych przez prawo farmaceutyczne i Dobrą Praktykę Dystrybucyjną.

Dobra Praktyka Dystrybucyjna ma pewne ustalone procedury, które m.in. określają:

 • System Zapewnienia Jakości,
 • wymagania dotyczące pracowników,
 • wymagania dotyczące pomieszczeń i wyposażenia,
 • nadzór nad dokumentacją,
 • reklamacje, zwroty, wstrzymania i wycofania z obrotu,
 • zlecanie zadań hurtowni farmaceutycznej innemu przedsiębiorcy,
 • transport produktów leczniczych.

Zgodnie z powyższymi wymaganiami, każdy przedsiębiorca prowadzący hurtownię farmaceutyczną lub pośredniczący w obrocie hurtowym produktów leczniczych, powinien opracować i wdrożyć System Zapewnienia Jakości uwzględniający udział kierownictwa i wszystkich pracowników odpowiedzialnych za dystrybucję produktów leczniczych.

Korzyści z wdrożenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD):

 • spełnienie wymagań prawnych,
 • większa wiarygodność i lepsza reputacja wśród klientów,
 • poprawa pozycji rynkowej,
 • usystematyzowanie działań związanych z kontrolą jakości,
 • zmniejszenie kosztów związanych ze “złym produktem”.