Sygnalista

Oferta wprowadzania procedur zgłaszania nieprawidłowości i ochrony Sygnalistów

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, znana jako Dyrektywa o Sygnalistach, wprowadza szeroką ochronę dla osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.

Dyrektywa ta ma na celu zwiększenie przejrzystości i rozliczalności, a także poprawę egzekwowania prawa oraz ochronę osób, które zgłaszają naruszenia prawa

Dyrektywa Unijna nakłada obowiązek zapewnienia kanałów wewnętrznych zgłoszeń nieprawidłowości w danym podmiocie oraz ochronę osób, które dokonują zgłoszenia –sygnalisty.

 • Cel dyrektywy: Ustanowienie zasad i procedur dotyczących ochrony sygnalistów, czyli osób, które zgłaszają informacje uzyskane w kontekście pracy na temat naruszeń prawa UE.
 • Zakres ochrony: Dyrektywa obejmuje szeroki krąg osób pracujących w sektorze prywatnym i publicznym, w tym pracowników, osoby prowadzące działalność na własny rachunek, akcjonariuszy, wolontariuszy, stażystów i osoby poszukujące pracy.
 • Kanały zgłoszeń: Wprowadzenie skutecznych, poufnych i bezpiecznych kanałów dokonywania zgłoszeń oraz zapewnienie sygnalistom skutecznej ochrony przed działaniami odwetowymi.
 • Zgłoszenia dotyczące: Naruszeń przepisów w kluczowych dziedzinach polityki, takich jak zamówienia publiczne, bezpieczeństwo produktów, ochrona środowiska, bezpieczeństwo żywności i pasz, zdrowie publiczne, ochrona konsumentów, ochrona prywatności i danych osobowych, bezpieczeństwo sieci i systemów informacyjnych, oraz naruszeń mających wpływ na interesy finansowe UE.

Sygnalista, w kontekście prawa pracy i ochrony osób zgłaszających naruszenia to osoba, która wykrywa w organizacji działania niezgodne z prawem i informuje o nich przełożonego lub organ ścigania. Definicja ta obejmuje zarówno pracowników, jak i inne osoby powiązane z danym podmiotem, które dostrzegają nieprawidłowości i decydują się na ich zgłoszenie. Sygnalista jest osobą fizyczną, która zgłasza lub ujawnia za pomocą wyznaczonych kanałów komunikacji informacje na temat naruszeń w środowisku pracy. Reaguje na zagrożenia, dla interesu szerszego niż indywidualny, informuje o sprawach istotnych i mających przełożenie na wspólne dobro.

Sygnalistą może być każda osoba, która w związku ze swoją aktywnością zawodową zgłasza nieprawidłowości lub nadużycia prawa bądź inne nieuczciwe zachowania. Status sygnalisty może uzyskać pracownik (niezależnie od formy zatrudnienia), w tym osoba samozatrudniona, wspólnik, udziałowiec, stażysta, praktykant, wolontariusz, podwykonawca lub dostawca, były pracownik lub kandydat na stanowisko pracy.

Ponadto, dyrektywa unijna gwarantuje pełna ochronę osobom pomagającym w zgłoszeniu: współpracownikom, rodzinie sygnalisty, jeżeli mogą doświadczyć szykan w związku ze zgłoszeniem nieprawidłowości.

Projekt ustawy zawiera przepisy karne zarówno za brak wewnętrznej procedury zgłaszania naruszeń, jak i za wprowadzenie procedur z naruszeniem przepisów prawa. Przewiduje również kary dla sygnalistów, którzy dokonują zgłoszenia lub ujawniają publicznie nieprawdziwe informacje.

Obowiązek wdrożenia sygnalisty od 17 grudnia 2021 r. nałożony został na:

 • publiczne władze centralne i lokalne, w tym jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorców sektora prywatnego zatrudniających co najmniej 50 pracowników.

Przedstawiamy Państwu ofertę na opracowanie i wdrożenie obowiązkowej Procedury Zgłaszania Nieprawidłowości i Ochrony Sygnalistów, obejmującej:

 • Zakres nieprawidłowości objętych procedurą,
 • Zakres osób uprawnionych,
 • Zasady zgłaszania nieprawidłowości przez osoby uprawnione do dokonana zgłoszenia,
 • Proces zgłaszania nieprawidłowości,
 • Odpowiedzialność w procesie zarządzania nieprawidłowościami,
 • Zasady zachowania poufności,
 • Zasady zachowania w tajemnicy dokonywanych zgłoszeń oraz tożsamości osób dokonujących zgłoszeń,

wraz z wymaganymi załącznikami tj.:

 • wzór dokumentu zgłoszenia nieprawidłowości,
 • wzór potwierdzenia zgłoszenia nieprawidłowości,
 • rejestr zgłoszenia nieprawidłowości,
 • wzór zarządzenia w sprawie wprowadzenia procedury zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalisty,
 • raport z postępowania wyjaśniającego po zgłoszeniu naruszenia.