Obowiązki recyklerów

Obowiązki recyklerów

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi  dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego wśród przedsiębiorców.

Wskazany obowiązek dotyczy przedsiębiorców :

  • prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i  DPO , posiadają pozwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art.41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku , pozwalające na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg,
  • eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrz-wspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 Mg.

Audyt może przeprowadzić akredytowany weryfikator środowiskowy – o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS)  [Dz.U.UE.L.2009.342.1 z późn. zm.].

Pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony do 30 kwietnia 2017 roku za rok sprawozdawczy 2016.

W związku z powyższym oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do takiego audytu, obejmującą m.in. weryfikacje decyzji administracyjnych, przegląd instalacji, klasyfikację i ewidencję odpadów.   

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Środowiska:

Jolanta Marciszewska                                    Marcin Kuszaj

tel.: + 48 32 331 61 76                                          tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 608 529 035                                           tel.: + 48 795 456 337

srodowiskoagm@agm-konsulting.pl                  srodowisko@agm-konsulting.pl