Ankieta na rozwój działalności

Ankieta na rozwój działalności

Proszę o wypełnienie ankiety, która pozwoli na weryfikację Państwa projektu pod kątem możliwości dotacyjnych. Po dokonanej analizie otrzymają Państwo informację na temat odpowiednich źródeł wsparcia projektu.

Pola oznaczone * są wymagane.

  OSOBA DO KONTAKTU

  1. *Imię:
  2. *Nazwisko:
  3. Stanowisko:
  4. Telefon stacjonarny:
  5. *Telefon komórkowy:
  6. *Adres email:

  DANE FIRMY

  1. *Nazwa Firmy:
  2. *Adres:
  3. Telefon:
  4. *Strona www:
  5. Adres e-mail:
  6. *NIP:
  7. *REGON:
  8. *Status Przedsiębiorstwa:
  9. Przedmiot i zakres podstawowej działalności (PKD) z bazy REGON:
  10. *Data utworzenia Firmy:
  11. *Wielkość obrotów:

  • ROK 2018 [zł]:
  • ROK 2019 [zł]:
  • *ROK 2020 [zł]:

  12. *Wielkość średniorocznego zatrudnienia (bez umów zleceń i umów o dzieło z uwzględnieniem wielkości etatów + właścicieli):

  • ROK 2018 [EPC]:
  • ROK 2019 [EPC]:
  • *ROK 2020 [EPC]:

  13. Czy w Państwa przedsiębiorstwie 25% lub więcej kapitału lub praw głosu kontrolowane jest przez inne przedsiębiorstwo (bądź organ państwowy).

  14. Czy posiadają Państwo 25% lub więcej kapitału lub praw głosu w drugim przedsiębiorstwie?

  15. *Czy posiadają Państwo certyfikaty?

  INNE. Jeśli tak, proszę podać jakie:
  16. Krótki opis Firmy:

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

  1. *Miejsce realizacji inwestycji:

  • *Województwo:
  • *Powiat:
  • *Miejscowość:

  2. Cel inwestycji:

  • Nowa usługa – proszę podać jaka:
  • Nowy produkt – proszę podać jaki:
  • Nowa linia technologiczna – proszę podać jaka:
  • Produkt/usługa innowacyjny/a na poziomie:

  3. *Krótka charakterystyka inwestycji (np.: jakie prace budowlane będą wykonane, jakie maszyny, sprzęt należy zakupić, czy konieczne jest przygotowanie projektów, uzyskanie zezwoleń, pracowników z uprawnieniami):

  4. Szacunkowe koszty inwestycji łącznie w zł:

  • Maszyny i urządzenia [zł]:
  • Nieruchomości [zł]:
  • Własności niematerialne i prawne (np. programy, licencje) [zł]:
  • Materiały i prace budowlane [zł]:
  • Szkolenia [zł]:
  • Doradztwo [zł]:

  5. *Czy zostały rozpoczęte prace nad inwestycją?:

  6. *Harmonogram realizacji inwestycji

  • *Rozpoczęcie:
  • *Zakończenie:

  7. *W jaki sposób inwestycja będzie finansowana do momentu otrzymania dotacji?

  8. Czy udział dofinansowania NFZ w ogólnych przychodach w ubiegłym roku przekracza 50%? (Dotyczy placówek medycznych NZOZ, Praktyk Lekarskich itp.)

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl.
  Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.