Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw – woj. lubelskie

5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna;

Działanie 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw

 

TYP PROJEKTU:

 

 • Dotacje na głęboką termomodernizację obiektów w przedsiębiorstwach,
 • Wsparcie technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach przedsiębiorstwa,
 • Wsparcie na zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwach, w tym przebudowa lub wymiana na energooszczędne urządzenia i instalacje technologiczne, oświetlenie oraz ciągi transportowe linii produkcyjnych,
 • Wsparcie unijne na budowę i przebudowę/wymianę źródeł ciepła, w tym zastosowanie systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Dofinansowanie na przebudowę linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie,
 • Dofinansowanie na budowę/rozbudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowę i przebudowę instalacji OZE (o ile wynika to z przeprowadzonego audytu energetycznego),
 • Dotacje na wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie (o ile wynika to z audytu energetycznego).

 

DLA KOGO:

 • spółki prawa handlowego, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki,
 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

 

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

 • 118 310 734,67 PLN

 

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Minimalna wartość projektów: brak ograniczeń kwotowych.

Maksymalna wartość projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa, w których większość udziałów lub akcji posiada jednostka samorządu terytorialnego: 2 mln EUR.

 

LIMITY:

 • Dofinansowany projekt musi być realizowany na terenie województwa lubelskiego.
 • Projekty z zakresu głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej oraz projekty kompleksowe obejmujące zarówno termomodernizację jak i instalacje wytwarzania energii z OZE zwiększające efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.
 • Projekty z zakresu budowy wyłącznie nowych instalacji kogeneracji zwiększające efektywność energetyczną poniżej 10% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania. Warunek ten będzie spełniony, gdy Wnioskodawca wykaże, że osiągnięty zostanie wzrost efektywności energetycznej o co najmniej 10% w porównaniu do rozdzielonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii.

 

TERMIN KONKURSU: 18 listopada 2016 – 31 stycznia 2017.