Dotacja – Technologie Informacyjno- Komunikacyjne (TIK) woj. śląskie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020

DZIAŁANIE:  3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

 

DLA KOGO:

 •                    – mikroprzedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 10 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie
 •                      przekracza 2 mln EUR.
 •                    – małe przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 50 pracowników, których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie
 •                      przekracza 10 mln EUR.
 •                    – średnie przedsiębiorstwa – firmy zatrudniające do 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR
 •                      a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln EUR.

WYDATKI KWALIFIKOWANE:

art.14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 •                   – koszty nabycia nowych środków trwałych- sprzętu informatycznego;
 •                   – koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 •                   – koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego

art.18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 •                   – koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych

art.29 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014

 •                   – koszty personelu

Pomoc de minimis

 •                   – koszty szkoleń
 •                   – pozostałe koszty kwalifikowane

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

ART.14

 •                    – do 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstwdo
 •                    – do 35% dla średnich przedsiębiorstw.

ART.18 i ART. 29

 •                   – do 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Pomoc de minimis

 •                   – do 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

MAX KWOTA WSPARCIA:

 •                     – minimalna wartość dofinansowania to 50 000,00 PLN-
 •                     – maksymalna wartość dofinansowania to 500 000,00 PLN-
 •                     – maksymalny poziom dofinansowania w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia
 •                    1407/2013 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność
 •                     zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat
 •                     podatkowych.SKŁADANIE wniosków:od 29 sierpnia b.r. do 06 października b.r.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 •                   29.08.2016- 06.10.2016