Dotacja- Działanie 2.3 Zwiększenie Konkurencyjności MŚP- woj. łódzkie

Oś Priorytetowa II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3  Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP

 

TYP PROJEKTU:

Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

 • – Wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B + R
 • – Wdrożenie innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

BENEFICJENT:

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów wymienionych w pkt. 10 opisu Poddziałania II.3.1 zamieszczonego w SZOOP RPO WŁ 2014-2020 oraz w § 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, tj.:

 • – Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

RIS (Regionalne Inteligentne Specjalizacje):

 • Innowacyjne rolnictwo ii przetwórstwo rolno-spożywcze
 • Medycyna, farmacja, kosmetyki
 • Nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo);
 • Zaawansowane materiały budowlane
 • Energetyka, w tym odnawialne źródła energii
 • Informatyka i telekomunikacja

WARTOŚĆ PROJEKTU:

 • Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 9.000.000 zł
 • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi: 200 000,00 zł.
 • Maksymalna kwota dofinansowania projektu: 3.500.000 zł
 • Maksymalna wartość projektu ogółem –  nie została określona

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 20 000 000 EUR (słownie: dwadzieścia milionów euro), co na dzień ogłoszenia konkursu wynosi 87 272 000 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowanych wynosi 35% całkowitych wydatków kwalifikowanych.
Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

 • o 10% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,
 • o 20% – w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro- i małego przedsiębiorstwa.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 30.09.2016 – 10.11.2016