Dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

 

Dofinansowanie ZUS na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Oferujemy Państwu usługi doradcze zakresie opracowywania i kompletowania dokumentacji aplikacyjnej w ramach dotacji z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS  dofinansowuje działania skierowane na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek realizowany na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Program jest skierowany do wszystkich Mikro, Małych, Średnich i Dużych przedsiębiorców, którzy są płatnikami składek ZUS.

Maksymalne dofinansowanie wynosi aż 90% od całkowitej kwoty projektu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych dofinansowuje:

 • projekty inwestycyjne, które odnosić się będą przede wszystkim do aspektu bezpieczeństwa technicznego (rozwoju, modyfikacji i usprawnienia stanu technicznego maszyn, urządzeń oraz systemów i środków ochronnych),
 • projekty doradcze, zorientowane na poprawę zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, w tym na realizację oceny ryzyka zawodowego, wprowadzenie procedur bezpiecznej pracy oraz planowanie i monitorowanie działań prewencyjnych w zakresie BHP,
 • projekty inwestycyjno – doradcze, łączące wyżej opisane działania.

 W ramach projektu doradczego przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na:

 1. Przeprowadzenie identyfikacji zagrożeń w miejscy pracy i ocena ryzyka zawodowego związanego z tymi zagrożeniami.
 2. Wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy, takich jak:
 • czynniki fizyczne (hałas, ogólne i miejscowe drgania, pole i promieniowanie elektromagnetyczne, promieniowanie optyczne, mikroklimat, itp.),
 • czynniki chemiczne i pyły,
 • czynniki uciążliwe (oświetlenie, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym dynamicznym i/lub statycznym, itp.),
 • czynniki biologiczne.
 1. Dokonanie doboru środków ochrony indywidualnej do zidentyfikowanych zagrożeń (bez uwzględniania kosztów zakupu tych środków).
 2. Przeprowadzenie analizy i oceny ergonomiczności miejsc pracy.
 3. Wykonanie oceny bezpieczeństwa maszyn i instalacji technicznych.
 4. Opracowanie projektów technicznych środków ochrony zbiorowej lub instalacji innego sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
 5. Opracowanie projektów technicznych instalacji sprzętu ochronnego na stanowiskach pracy.
 6. Działania doradcze mogą być wykonywane lub koordynowane przy wsparciu jednostki organizacyjnej świadczącej kompleksowe usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Czas realizacji projektu doradczego to max. 4 miesiące.

W ramach projektu inwestycyjnego przedsiębiorstwo może uzyskać dofinansowanie na:

 1. Zakup i instalację:
 • osłon do niebezpiecznych stref maszyn i urządzeń (stałych, ruchomych, blokujących, i blokujących z urządzeniem ryglującym, itp.),
 • optoelektrycznych urządzeń ochronnych (kurtyn świetlnych, skanerów laserowych, itp.),
 • urządzeń ochronnych czułych na nacisk (mat, podłóg, obrzeży, krawędzi, itp.),
 • elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa (oburęcznych urządzeń sterujących, urządzeń blokujących zezwalających, wyłączników krańcowych, urządzeń wyłączania awaryjnego, itp., odnoszące się bezpośrednio do maszyn),
 • kabin i obudów dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych,
 • obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym, hałasem oraz polami elektromagnetycznymi,
 • tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych,
 • wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.),
 • neutralizatorów elektryczności statycznej,
 • urządzeń oczyszczających powietrze (np.: filtrów, filtropochłaniaczy, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji nawiewnej oraz miejscowej wywiewnej oraz nawiewnej (obudowy, okapy, ssawki, itp.),
 • urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywiewnej,
 • urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, odnoszące się bezpośrednio do maszyn,
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości (np.: podestów, platform, podnośników, z wyłączeniem rusztowań i urządzeń samojezdnych),
 • urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo – szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem ciężkich ładunków (z wyłączeniem samojezdnych wózków widłowych i innych urządzeń samojezdnych),
 • urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne,
 • środków ochrony indywidualnej (wyłącznie dla firm zatrudniających do 49 pracowników pod warunkiem przedstawienia i pozytywnej oceny dokumentacji potwierdzającej prawidłowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego oraz dokonanie na jej podstawie właściwego doboru środków ochrony indywidualnej),
 1. Modernizacja linii technologicznej mająca na celu poprawę bezpieczeństwa pracy z wyłączeniem zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy.
 2. Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części oraz narzędzi pracy

Czas realizacji projektu inwestycyjnego to max. 18 miesiące.

Działania inwestycyjne nie mogą dotyczyć zakupu maszyn produkcyjnych i ich części, szkoleń, działań z zakresu ppoż.

Forma wsparcia:

Bezzwrotne wsparcie finansowe dla uczestników programu.

Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą osób, za które odprowadzana jest składka na ubezpieczenie wypadkowe.

Rodzaj przedsiębiorstwa

Liczba pracowników

Procent budżetu projektu podlegający dofinansowaniu

Maksymalna kwota dofinansowania
dla projektów

doradczych
(w PLN)

inwestycyjnych
(w PLN)

inwestycyjno-doradczych*
(w PLN)

1

Mikro przedsiębiorstwo

1-9

90%

40 000

100 000

140 000

2

Małe przedsiębiorstwo

10-49

80%

60 000

150 000

210 000

3

Średnie przedsiębiorstwo

50-249

60%

80 000

260 000

340 000

4

Duże przedsiębiorstwo

250 i więcej

20%

100 000

400 000

500 000

*W projektach inwestycyjno-doradczych kwota przeznaczona na:

 • dofinansowanie działań inwestycyjnych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 6 powyższej tabeli
 • dofinansowanie działań doradczych nie może przekroczyć kwoty dofinansowania z kolumny 5 powyższej tabeli

 Nabór wniosków jest ciągły