3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP /

3.4.5 Bony na doradztwo, RPO Małopolskiego

DLA KOGO:

O dofinansowanie w ramach niniejszego konkursu, mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy tj. informacja o posiadaniu np. siedziby lub oddziału, ewentualnie miejsca prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego.

Warunek, dotyczący potwierdzenia w odpowiednim rejestrze faktu prowadzenia działalności na terenie województwa małopolskiego musi zostać spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy, co Wnioskodawca potwierdzi oświadczeniem we wniosku o dofinansowanie.

NA CO:

W ramach niniejszego konkursu wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadzić powinna do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP tj. nabywana usługa/usługi doradcza przyczyni się do poprawy konkurencyjności oraz produktywności np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

Wsparcie w ramach bonu na doradztwo zostanie przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych o charakterze prorozwojowym (analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe, techniczne), zgodnie ze zdiagnozowanym zapotrzebowaniem przedsiębiorstwa. Usługi będą dotyczyć następującego zakresu:

  • monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa,
  • organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa,
  • uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Umową z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności, w tym również uzyskiwaniem ww. certyfikatów,
  • optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców,
  • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego, w tym również uzyskiwania certyfikatów z zakresu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemów wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP),
  • instrumentów zarządzania i mapowania ryzyka/ryzyk w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem,
  • wydatków związanych z uzyskiwaniem ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowywaniem zgłoszenia lub postępowania w tym zakresie.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

  • W przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze maksymalny poziom dofinansowania wynosi 50 %.
  • W przypadku wydatków objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90 %.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 8 661 400 PLN.
PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 31.12.2016 do 28.02.2017