3.2. Innowacje w MŚP – woj. śląskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020
Priorytet: III Konkurencyjność MŚP

Działanie: 3.2. Innowacje w MŚP

 

W ramach działania 3.2 realizowane będą działania przyczyniające się do rozwoju innowacyjności w MŚP. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagające wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowe. Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesów innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Działanie 3.2 obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe rynki zbytu).

W ramach działania 1.2 przedsiębiorstwa będą mogły opracować nowy, innowacyjny produkt natomiast w ramach działania 3.2 przedsiębiorstwo będzie mogło wprowadzić powyższy produkt na rynek.

Beneficjent:

O dofinansowanie mogą ubiegać się Wnioskodawcy posiadający status mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zgodnie z załącznikiem I Rozporządzenia 651/2014, posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą.

Przeznaczenie:

Wnioskodawcy mogą składać wnioski o wsparcie w ramach typu projektu „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”. Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata.

Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Wśród wydatków kwalifikowanych do refundacji znajdą się w szczególności:

 

(art. 14 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014)

 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora;
 • koszty nabycia nowych środków trwałych;
 • koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;

 

(pomoc de minimis)

 • koszty szkoleń związanych z realizacją projektu, w tym m.in. szkolenia pracowników korzystających z produktu projektu, szkolenia dla osób zaangażowanych we wdrażanie projektu, szkolenia dla użytkowników oprogramowania i sprzętu;

do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi

 

 • koszty usług doradczych – w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów;

do 5% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

 • koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu; warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie informacji i promocji;

do 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

Forma wsparcia:

Wysokość dofinansowania –

w oparciu o art. 14 rozporządzenia dot. regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • do 45% kosztów kwalifikowalnych dla mikro i małych przedsiębiorstw
 • do 35% dla średnich przedsiębiorstw.

w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis:

 • do 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

 

Dotacja wypłacana jest w formie refundacji poniesionych kosztów.

Maksymalna kwota wsparcia:

 • – maksymalna wartość dofinansowania to 2 000 000,00 PLN
 • – minimalna wartość dofinansowania to 100 000,00 PLN
 • – maksymalny poziom dofinansowania w oparciu o rozporządzenie dot. pomocy de minimis, zgodnie z art. 3 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013 nie może przekroczyć 200 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych, a przedsiębiorstwu prowadzącemu działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów nie może przekroczyć 100 000,00 EUR w okresie trzech lat podatkowych.

Okres realizacji projektu:

Realizacja inwestycji musi zostać zakończona w okresie do 2 lat od podpisania umowy.

Rozpoczęcie realizacji projektu musi nastąpić po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

Termin naboru wniosków: 29.12.2016r. – 28.02.2017r