2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP- woj. świętokrzyskie

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

  • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach niniejszego konkursu wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

  • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
  • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW:

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnego co najmniej w skali krajowej.

Wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C – Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Projekty dotyczące działalności w sektorach innych niż sektor przetwórstwa przemysłowego nie kwalifikują się do dofinansowania.

Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi funkcjonować na rynku nie krócej niż 1 pełny rok obrotowy. Jednocześnie, Wnioskodawca musi spełniać warunek osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 1 mln PLN netto przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia. Kryterium to będzie weryfikowane na podstawie przedstawionych we wniosku danych finansowych.

Pozostałe preferencje i kryteria znajdują się w karcie oceny merytorycznej oraz w kryteriach wyboru projektów, stanowiących załączniki do Regulaminu.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

  • do 55% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dla mikro i małych przedsiębiorstw;
  • do 45% wydatków kwalifikowanych w ramach projektu dla średnich przedsiębiorstw.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 10 000 000,00 PLN.

W ramach konkursu Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu. Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, w okresie trwania RPOWŚ na lata 2014-2020 nie może przekroczyć kwoty 10 000 000 PLN.

OGÓLNA PULA ŚRODKÓW NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW:  100 000 000,000 PLN

PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 30.12.2016 do 20.01.2017