1.4 Wsparcie MŚP, Rozwój MŚP, RPO Podkarpackie

1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP

DLA KOGO:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Regulaminie konkursu.

NA CO:

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług.

Wsparcie w ramach konkursu będzie udzielane w formie pomocy de minimis na podstawie Rozporządzenia MIiR oraz Rozporządzenia nr 1407/2013.

MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA:

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.
  • Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 zł.
  • Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 zł.

ŚRODKI PRZEZNACZONE NA DOFINANSOWANIE:

Ogólna pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów złożonych w ramach niniejszego konkursu – 85 000 000 zł.
PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW: od 30.01.2017 do 21.02.2017