Aktualne nabory

Termin Ogłoszenie naboru: 14 sierpnia 2019

Nabór: od 16 września do 16 grudnia 2019

Dla kogo? 1.      Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

2.      Przedsiębiorstwa wchodzące w skład konsorcjum, złożonego z nie więcej niż 3 przedsiębiorstw,

3.      przedsiębiorstwa oraz jednostki  naukowe wchodzące w skład konsorcjum

Na co? Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo  eksperymentalne  prace rozwojowe. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Projekt  może obejmować dodatkowo prace przedwdrożeniowe. Wysokość  kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac  przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Dofinansowanie na realizację projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac  rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu.

UWAGA! W konkursie dofinansowanie mogą uzyskać wyłącznie projekty z kategorii regionów słabiej  rozwiniętych RP (wszystkie województwa poza województwem mazowieckim). O przypisaniu projektu do danej kategorii   regionu decyduje miejsce realizacji projektu; wskazane we wniosku o   dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 7.Przyokreślaniu miejsca realizacji projektu nie należy uwzględniać zadań, które zlecono podwykonawcom (także zagranicznym)!

Max. dofinansowanie
  Badania przemysłowe Prace rozwojowe Prace przedwdrożeniowe
Dofinans. Premia Dofinans. Premia De minimis Doradztwo
MIKRO/MAŁE 70% 80% 45% 60% 90% 50%
ŚREDNIE 60% 75% 35% 50% 90% 50%
DUŻA 50% 65% 25% 40% 90%
JEDNOSTKA 100% 100% Brak możliwości
Wkład własny minimum 15%
Wartość projektu Samodzielny MŚP: minimum 1.000.000 PLN

Konsorcja: minimum 2.000.000 PLN

Typy projektów Innowacja produktowa – wprowadzenie na rynek owego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyki lub przeznaczenia

Innowacja procesowa – wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy

Okres realizacji projektu Okres realizacji projektu nie może wykroczyć poza 31.12.2023r.
Kryteria oceny W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt ma charakter projektu  badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych. Jako badania przemysłowe i  prace rozwojowe, należy rozumieć badania przemysłowe i prace rozwojowe.

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub  usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do  badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych;

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i  umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe  mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje,  opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub  ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym  celem  jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą  obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp    lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt  kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.   Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych,  procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń. Prace nie mające charakteru badań  przemysłowych ani prac rozwojowych (w tym badania podstawowe,    prace rutynowe niezwiązane bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi, wdrożeniowe) nie stanowią kosztu kwalifikowalnego. Zakres prac rozwojowych musi być uzasadniony w kontekście wdrożenia ich wyników do działalności  gospodarczej.

Możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przedwdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi.

Termin Nabór: do dnia 1 grudnia 2021r.
Dla kogo? Wnioskodawcą może być świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna co najmniej w zakresach: „świadczenia lekarza POZ”„świadczenia pielęgniarki POZ” i „świadczenia położnej POZ”, zwany dalej „placówką POZ”. Nie jest wymagane by wnioskodawca posiadał umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia obejmującą wszystkie ww. 3 zakresy świadczeń (dopuszczalne jest udzielanie ww. świadczeń w oparciu o umowę z innym świadczeniodawcą).
Na co? Przedsięwzięcie polega na realizacji zadań umożliwiających spełnienie wybranych przez Wnioskodawcę warunków odnoszących się do 4 kategorii dostępności: architektonicznej, cyfrowej, komunikacyjnej, organizacyjnej. Planując zakres rzeczowy należy dążyć do zapewnienia efektywności wsparcia tj. zapewnienia jak największej poprawy dostępności.

 

Przedsięwzięcie może dotyczyć wyłącznie głównego miejsca udzielania świadczeń. W przypadku świadczeniodawcy posiadającego więcej niż jedno główne miejsce udzielania świadczeń, do decyzji wnioskodawcy należy wybór, które z tych miejsc zostanie objęte zakresem przedsięwzięcia.

 

Kwalifikowalne są wyłącznie wydatki poniesione po zawarciu umowy o powierzenie grantu.

Max. dofinansowanie 100 %
Wkład własny brak
Wartość projektu Maksymalna wartość projektu: 720.000,00 PLN
Okres realizacji projektu Okres realizacji projektu 12 – 18 miesięcy (nie później niż do 31.12.2022 r.)
Termin Nabór: 30 sierpnia do dnia 30 września 2019r.
Dla kogo? O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Projekty dofinansowywane w ramach niniejszego konkursu mogą być realizowane w partnerstwie.

 

Grupa docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia:

a) Pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP ;

b) Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem sektora MŚP.

 

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 4 438.

Na co? Przedmiotem konkursu jest wybór Operatora/Operatorów PSF, który będzie realizować projekty w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa.
Max. dofinansowanie 85 %
Wkład własny minimum 15%
Wartość projektu Minimalna wartość projektu wynosi co najmniej 24% alokacji przewidzianej na konkurs.

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż  25% alokacji przewidzianej na konkurs.

Typy projektów 1. Dostarczenie usług rozwojowych doradczych, szkoleniowych zgodnych z potrzebami przedsiębiorstwa (m.in.: usług w zakresie wsparcia kapitałowego, zarządzania i prowadzenia działalności gospodarczej, budowania i rozwoju biznesu, organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, prawnych, marketingowych, w zakresie zarządzania strategicznego, audytów strategicznych, szkolenia z transferu i komercjalizacji wiedzy oraz ochrony własności przemysłowej);

2. Wspieranie rozwoju kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami pracodawców.

Okres realizacji projektu Okres realizacji projektu nie może wykroczyć poza 31.12.2023r.
Kryteria oceny Konkurs powinien zmierzać do wyłonienia kilku Operatorów działających równolegle na terenie całego Województwa Śląskiego. Za systemem, w którym działa równolegle kilku Operatorów przemawia sposób mierzenia wskaźników. Każdy uczestnik projektu u jednego Operatora będzie mierzony tylko raz, bez względu na to z ilu usług skorzysta w trakcie trwania projektu.
Termin 18.06.2019 – 07.10.2019
Dla kogo? Mikro, mali przedsiębiorcy prowadzący działalność na terytorium Polski od co najmniej 2 lat, posiadający zatwierdzone sprawozdanie finansowe za co najmniej 3 ostatnie lata (bilans, rachunek zysków i strat) lub za 2 lata w przypadku krótszego prowadzenia firmy.
Na co?
 • zakup, instalację i integrację nowych środków trwałych, tj. maszyny, urządzenia techniczne i narzędzia
 • zakup oprogramowania związanego z nabytymi środkami trwałymi
 • integrację zakupionego oprogramowania z istniejącym parkiem maszynowym i systemem informatycznym

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację w kwocie do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego

Max. dofinansowanie 40 000 zł
Wkład własny minimum 20%
Wartość pożyczki od 75 000 zł do 500 000 zł
Okres realizacji projektu Maksymalny okres realizacji projektu współfinansowanego z pożyczki

12 miesięcy od podpisania umowy

Warunki pożyczki Maksymalny okres spłaty: 

5 lat z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału przez 9 miesięcy.

Oprocentowanie:

Od 2,5% do 6% w skali roku

Po zrealizowaniu projektu zgodnie z umową, możesz otrzymać od PARP dotację do 40 000,00 zł na refinansowanie części wkładu własnego.

Co najmniej 70% środków pożyczki musi zostać przeznaczonych na nabycie i instalację nowych środków trwałych, tj.: maszyn, urządzeń technicznych i narzędzi.

Kto?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektu w ramach konkursu są mikro, małe, średnie przedsiębiorstwa, które aktywnie prowadzą działalność gospodarczą, tj.  uzyskują przychody z działalności gospodarczej w okresie przynajmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Na co?

Wsparcie aktywności inwestycyjnej istniejących mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez wdrażanie innowacji produktowych, procesowych oraz wyników prac B+R, co przełoży się na zwiększone zatrudnienie i trwały rozwój firm. W ramach przedmiotowej interwencji możliwe będą do realizacji następujące rodzaje projektów:

 • rozbudowa przedsiębiorstw, w szczególności związana z wprowadzaniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług (przez rynek rozumie się co najmniej obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa otrzymującego wsparcie),
 • realizacja zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmiana w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),
 • wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej.

Przykładowe koszty kwalifikowalne:

 1. Koszty przygotowania biznes planu (maksymalnie 5 000 PLN).
 2. Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych do instalacji zakupionych w ramach projektu maszyn, sprzętu i urządzeń (niewymagające uzyskania pozwolenia na budowę), maksymalnie 5 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 3. Środki trwałe minimum 70% kosztów kwalifikowalnych, w szczególności
 • zakup, wytworzenie i/lub modernizacja maszyn, sprzętu i urządzeń;dostawa, instalacja i uruchomienie maszyn, sprzętu i urządzeń zaliczanych do środków trwałych wraz ze specjalistycznym instruktażem w ich obsłudze,
 1. Wartości niematerialne i prawne niezbędne do uruchomienia zakupionych, wytworzonych lub zmodernizowanych środków trwałych (maksymalnie 20% kosztów kwalifikowalnych projektu), w szczególności zakup i konfiguracja oprogramowania, baz danych, licencji oraz wydatków związanych z tworzeniem serwisów internetowych i aplikacji mobilnych,
 2. Koszty informacji i promocji projektu integralnie związanych z jego realizacją. Koszty te nie mogą przekroczyć 20 000 PLN: oznaczenia, bilbordy, tablice informacyjno – promocyjne, tablice pamiątkowe,

oraz utworzenie/rozbudowa istniejącej strony internetowej, przygotowanie materiałów filmowych i zdjęciowych, organizacji spotkań informacyjnych w sieci internetowej, publikacji w mediach społecznościowych informacji promujących projekt

Ile?

 • Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80 % kosztów kwalifikowalnych projektu.
 • Minimalny wkład własny wynosi 20% kosztów kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić środki na wkład własny z tytułu wydatków kwalifikowalnych oraz wydatków niekwalifikowalnych.

Minimalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 250 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu w ramach konkursu wynosi 900 000,00 PLN

Kiedy?

 • Konkurs podzielony jest na rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie w zakresie wyboru projektów do dofinansowania

Listy projektów wybranych do dofinansowania (listy rankingowe) zostaną utworzone dla wniosków złożonych w okresach:

 • pierwsza runda od 2 stycznia 2023 r. do 9 stycznia 2023 r.,
 • druga runda od 10 stycznia 2023 r. do 16 stycznia 2023 r.,
 • trzecia runda od 17 stycznia 2023 r do 23 stycznia 2023 r.,
 • ewentualna czwarta i kolejne rundy tworzone będą w kolejnych siedmiodniowych odstępach czasowych.

 

POIR 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Inteligentny Rozwój

Termin od 20.03.2019 do 28.11.2019 w 3 rundach:

 1. Od 21.05.2019 do 21.07.2019
 2. Od 22.07.2019 do 22.09.2019
 3. Od 23.09.2019 do 28.11.2019
Dla kogo? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
Na co? Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Wykonawcą usługi, o której mowa są jednostki naukowe posiadające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wnioskodawca jest zobowiązany zakończyć proces wyboru wykonawcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

UWAGA! realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie!

Max. dofinansowanie Do 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

Maksymalnie 340 000 zł

Wkład własny minimum 15%
Wartość projektu 60 000 – 400 000 zł
Typy projektów Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy
Okres realizacji projektu Max. 18 miesięcy
Kryteria oceny W  ramach  oceny kryterium badane  jest czy projekt jest innowacyjny  i polega na opracowaniu przez jednostkę naukową dla  mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy nowego lub  znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), technologii lub nowego projektu wzorniczego. Ocenie   podlega użyteczność projektu (rezultatu) dla przedsiębiorcy, zasadność oraz racjonalność realizacji  projektu oraz jego wpływ na potencjał rozwojowy Wnioskodawcy. Uzasadniając potrzebę realizacji projektu Wnioskodawca powinien:

 • w  przypadku innowacji  produktowej wykazać,  że produkt zaspokoi faktyczne  zapotrzebowanie konsumentów i będzie  konkurencyjny względem innych, podobnych produktów oferowanych na rynku.
 • w przypadku innowacji procesowej wykazać pozytywny wpływ rezultatu projektu na cykl produkcyjny, proces technologiczny w  przedsiębiorstwie oraz innych potencjalnych jej użytkowników lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług lub produkowanych wyrobów.

Wnioskodawca  określając wpływ  projektu (zaplanowany  bezpośredni rezultat lub  jego wdrożenie) na własny  potencjał rozwojowy powinien uwzględnić  plany rozwojowe przedsiębiorstwa, możliwość  poszerzenia rynków zbytu i oferty, zwiększenie  przychodów przedsiębiorstwa lub możliwość realizacji innych innowacyjnych projektów. Przedsiębiorca może dodatkowo wykazać potencjał eksportowy rezultatu projektu/opracowanego  rozwiązania tj. wpływ na pozyskanie nowych odbiorców na rynkach zagranicznych. W ramach oceny racjonalności celu projektu badaniu podlega czy rezultat projektu jest możliwy do osiągnięcia, oraz potencjał Wykonawcy usługi do realizacji usługi. Ocenie podlega także czy rezultat usługi możliwy jest do wdrożenia   przez Wnioskodawcę. Badaniu podlega zdolność Wnioskodawcy do realizacji i wykorzystania efektów projektu. Opis celu projektu, podejmowanych działań, rezultatów, planowanych do osiągnięcia wskaźników muszą być spójne. W ramach kryterium badane jest, czy miejsce realizacji (lokalizacji) projektu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -weryfikacja nastąpi w  oparciu o informacje przedstawione we wniosku o dofinansowanie projektu i adres prowadzenia działalności gospodarczej przez Wnioskodawcę ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ocenie podlega, czy Wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie  lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

RPO WSL 7 Regionalny rynek pracy

7.5 Wsparcie osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej poprzez instrumenty finansowe

„Pożyczka na start”

Termin Nie określono końca naboru
Dla kogo? O wsparcie pożyczkowe MOGĄ ubiegać się osoby fizyczne spełniające łącznie podane poniżej warunki:

 • planują uruchomić działalność gospodarczą na terenie województwa śląskiego,
 • są bezrobotne, bierne zawodowo ,
 • ukończyły 30 rok życia i nie były karane za przestępstwa skarbowe oraz korzystają w pełni z praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o udzielenie pożyczki,
 • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, PROW oraz środków oferowanych w ramach EFS, związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej

Rozszerzona grupa docelowa, do której kierowane jest wsparcie pożyczkowe w ramach działania 7.5 obejmuje osoby w wieku 30+, które stanowią osoby:

 • reemigranci – do tej grupy zaliczani są również repatrianci,
 • imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia),
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno -prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia.
Na co?
  • adaptację, remont, modernizację budynków i budowli produkcyjnych, usługowych i handlowych,
  • zakup maszyn i urządzeń, w tym również środków transportu (z wyłączeniem określonym w § 3 pkt. 4 Regulaminu Funkcjonowania Funduszu Pożyczka na Start),
  • zakup oprogramowania informatycznego, licencji i innych praw na dobrach niematerialnych,
  • zakup surowców, materiałów, produktów oraz towarów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • wydatki na promocję działalności gospodarczej, przy czym wydatki te nie mogą stanowić jedynego celu pożyczki.
Warunki finansowe pożyczki
 • Maksymalna kwota udzielanej pożyczki wynosi 120 000 zł (100.000 zł ze środków EFS w ramach RPO WSL 2014-2020)
 • Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 0,25%,
 • Maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi 7 lat (84 miesiące), przy karencji w spłacie rat do 12 miesięcy.
 • Pożyczka może być przeznaczona na cele inwestycyjne lub obrotowo – inwestycyjne bezpośrednio związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej,
 • Pożyczka nie może być przeznaczona na finansowanie zakupów o charakterze konsumpcyjnym,
 • Fundusz nie pobiera opłat związanych z udzieleniem oraz standardową obsługą pożyczki.
Wkład własny Nie jest wymagany
Wartość projektu Do 120.000 PLN
Okres realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu nie może dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 roku
Warunki uzyskania pożyczki
 • realny pomysł przedsięwzięcia,
 • przedstawienie wiarygodnego zabezpieczenia (hipoteka nieruchomości, poręczenia, zastaw)
 • podstawą ubiegania się o wsparcie pożyczkowe jest złożenie kompletu dokumentów, na które składają się:
 • wniosek o udzielenie pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
 • biznes plan wg wymaganego wzoru
 • zaświadczenie z UP z okresem rejestracji jako osoby bezrobotnej / poszukującej pracy lub zaświadczenie z ZUS potwierdzające nieodprowadzanie składek z tytułu zatrudnienia dla osób niezarejestrowanych w UP
 • pozostałe załączniki
RPO WŚ 2 Konkurencyjna gospodarka

2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

Termin
 1. Pomoc de minimis 200.000 € od 29.04.2019 do 01.07.2019
 2. Regionalna pomoc inwestycyjna od 29.04.2019 do 24.06.2019
 3. Pomoc de minimis 200.000 PLN od 29.04.2019 do 29.07.2019
Dla kogo? Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy
Na co? W ramach Działania 2.5 przewiduje się następujące rodzaje projektów:

 • dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;
 • dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

W wyniku realizacji projektu musi nastąpić wdrożenie innowacji produktowej lub procesowej o skali co najmniej ponadlokalnej, tj. stosowanej w danym powiecie nie dłużej niż 3 lata. Powyższe będzie weryfikowane w trakcie oceny spełnienia kryteriów wyboru projektu.

UWAGA! realizacja projektu nie może rozpocząć się przed dniem lub w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie!

Projekt musi być realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego.

Max. dofinansowanie Do 80% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu
Wkład własny minimum 20%
Wartość projektu Do 200 000 – 800 000 zł (w zależności od rodzaju dofinansowania)
Okres realizacji projektu Termin zakończenia realizacji projektu nie może dłuższy niż do dnia 31 grudnia 2022 roku
Koszty kwalifikowalne Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

a) inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata, co należy rozumieć jako wyprodukowane w trzech latach kalendarzowych poprzedzających rok nabycia. W przypadku zakupu środków transportu za kwalifikowalne uznaje się wyłącznie samochody specjalne ujęte w dziale 743 Klasyfikacji Środków Trwałych oraz pozostały tabor bezszynowy ujęty w Podgrupie 76 Klasyfikacji Środków Trwałych;

b) koszty nabycia nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych przy czym koszty te nie mogą przekraczać 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu, przy czym w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%;

c) wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu;

d) roboty budowlane w rozumieniu Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.)

e) leasing finansowy.

2) Pozostałe wydatki, nie ujęte w punkcie 1) stanowią koszty niekwalifikowalne.

Instrument terytorialny: ZIT Subregionu Centralnego
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.1. Gospodarka odpadami ZIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.01-IZ.01-24-319/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT.

KIEDY?
Od 2019-05-31 do 2019-07-31 (do godziny 12:00:00)

KTO?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Związek Metropolitalny
Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Towarzystwa budownictwa społecznego

CO?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 8 640 529,43 PLN

Instrument terytorialny: RIT Subregionu Zachodniego
Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działania 5.2 Gospodarka odpadami, Poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

KIEDY?
Od 2019-05-31 do 2019-09-02 (do godziny 12:00:00)

KTO?
Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
Związek Metropolitalny
Podmioty w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe
Towarzystwa budownictwa społecznego

CO?
W ramach konkursu przewiduje się realizację następującego typu projektu: Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK)

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 95,00 %
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 3 840 235,30 PLN

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-322/19 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych –konkurs RPO WSL 2014-2020. W ramach konkursu Wnioskodawca wdraża założenia Regionalnego Programu Zdrowotnego Województwa Śląskiego na lata 2017-2020 „Zdrowa Matka i dziecko”.

KIEDY?
Od 30.05.2019 do 18.07.2019

KTO?
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:
osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych);
podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

CO?
Wdrażanie regionalnych programów zdrowotnych w zakresie:
poprawy opieki nad kobietą w ciąży w kontekście budowania postaw świadomego rodzicielstwa oraz wczesnego wykrywania i leczenia wad rozwojowych u dzieci w okresie prenatalnym poprzez:
organizację szkół świadomego rodzicielstwa;
działania edukacyjne dla personelu medycznego, w tym POZ.

ILE?
Maksymalny poziom dofinansowania: 93,00 % (85% UE + 8% BP)
Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 3 994 350,00 PLN
Minimalna wartość projektu: 50 000,00 PLN

GDZIE?
woj. śląskie

Poprawa dostępu do zatrudnienia osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

KOMU:

Wnioski mogą składać osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy, spełniające kryteria regulaminowe

NA CO:

Dotacje można przeznaczyć w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, związanych z podjęciem tej działalności.

ILE:

Dotacja bezzwrotna w wysokości w wysokości określonej w umowie, nie niż wyższej jednak niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia (od 20.000,00 zł do 23.000,00 zł)- wysokość może się różnić w zależności od województwa

KIEDY:

Nabór stały prowadzony przez Urzędy Pracy do wyczerpania środków

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – projekty pozakonkursowe realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy

KOMU:

podmioty prowadzące działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkola i niepubliczna szkoły lub producenci rolni- spełniający kryteria regulaminowe

NA CO:

a) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub opiekuna;
b) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – dotyczy podmiotów będących żłobkiem lub klubem dziecięcym
c) koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta – dotyczy to podmiotów świadczących usługi rehabilitacyjne

ILE:

Kwota refundacji jest dokonywana w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak od 6 krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (od 20.000,00 zł do 23.000,00 zł) – wysokość może się różnić w zależności od województwa.

KIEDY:

Nabór stały prowadzony przez Urzędy Pracy do wyczerpania środków