Doradztwo z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

Doradztwo z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą

W ramach zakończonego projektu KSU “Zapewnienie usług z zakresu rozwoju firmy dla przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą w formule one-stop-shops” oferujemy Państwu kontynuację tej usługi, której celem jest poprawa dostępu do usług z zakresu rozwoju firmy przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (start-up’ów)
w formule “one-stop-shops”, w ramach której klient skorzysta z usług: informacyjnej, doradczej oraz opieki nad klientem.

Każda usługa zostanie dopasowana do zdiagnozowanego problemu biznesowego klienta oraz wskazana ścieżka postępowania w celu rozwiązania problemu przez skorzystanie z właściwej usługi informacyjnej lub doradczej.

W ramach oferowanych usług przedsiębiorcy oraz osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą skorzystać z usług doradczych w zakresie doradztwa przy prowadzeniu działalności gospodarczej.

Usługa w zakresie usług składa się z II etapów :

 • Etap I: Diagnoza potrzeb biznesowych klienta,
 • Etap II: Wsparcie doradcze w zakresie rozwoju firmy w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach i zgodnie
  z uzgodnioną z klientem ścieżką postępowania.

Etap I obejmuje: Analizę potrzeb rozwojowych klienta poprzez identyfikację i analizę potrzeb lub problemów – zgłoszonych przez klienta, zdiagnozowanych przez Konsultanta w jednym lub kilku obszarach tj.:

 • administracyjno-prawne aspekty rozpoczynania, prowadzenia i zawieszania lub zamykania działalności gospodarczej,
 • marketing przedsiębiorstwa,
 • polityka finansowa przedsiębiorstwa,
 • aspekty podatkowe,
 • rachunkowość,
 • zatrudnianie pracowników,
 • świadczenie usług na odległość, w tym elektronicznych,
 • prawo ochrony konkurencji,
 • społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR),
 • ochronę własności intelektualnej,
 • systemy jakości ISO 9001 i HACCP oraz inne określone w diagnozie systemy jakości,
 • rozwój zasobów ludzkich,
 • wykorzystywanie technologii informacyjnych,
 •  ochronę interesów klientów, konsumentów (wykorzystanie BIK, baz ZBP, baza UOKiK),
 • możliwość uzyskania finansowania działalności z różnych źródeł,
 • wymogi ochrony środowiska w działalności przedsiębiorstw,
 • prawo zamówień publicznych,
 • zakres korzystania z bazy CEIDG, platformy ePUAP, podpisu elektronicznego, profilu zaufanego ePUAP,
 • inne, stwierdzone w trakcie analizy.

Etap I zakończony jest wypełnionym Formularzem Wykonania Usługi zawierający rekomendacje dotyczące dalszego rozwoju firmy
w analizowanych obszarach.

Etap II obejmuje: Doradztwo w zidentyfikowanych na Etapie I obszarach tematycznych spośród następujących modułów:

 • Moduł I – Spełnianie wymogów formalno-prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej wynikających
  z podstawowych dokumentów dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej (np.: dokumentacja do ZUS i urzędu skarbowego, licencje, pozwolenia, patenty, umowy, decyzje administracyjne itp.),
 • Moduł II – Marketing przedsiębiorstwa (np.: konsultacje w zakresie przygotowania strategii marketingowej, analiza SWOT, budowania relacji z klientami, podwykonawcami, wykorzystania nowoczesnych technologii w marketingu, w tym strony www, baz danych),
 • Moduł III – Organizacja przedsiębiorstwa (np.: organizacja pracy przedsiębiorcy, zarządzanie czasem, dobór personelu, podział obowiązków i odpowiedzialności, planowanie i organizacja pracy, system zarządzania przedsiębiorstwem, stosowane metody zarządzania, systemy wspomagających zarządzanie),
 • Moduł IV – Finanse przedsiębiorstwa (np.: konsultacje w zakresie optymalnych form finansowania przedsiębiorstwa, pomoc
  w zarządzaniu kapitałem obrotowym poprzez wskazanie jak utrzymać bezpieczny poziom należności, zobowiązań, zapasów
  i gotówki,  konsultacje w zakresie zasad i potencjalnych korzyści z źródeł finansowania, postępowanie w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej w związku z problemami z uzyskaniem płatności od klientów),
 • Moduł V – Rejestracja działalności gospodarczej (np.: konsultacje profilu zakładanej działalności, formy opodatkowania, wypełnienie wniosku o rejestrację w CEIDG/ o wpis do KRS wraz z klientem, dokumenty składane przy rozpoczynaniu działalności, obowiązki dla przedsiębiorcy wynikające z licencji, pozwoleń, patentów, umów, decyzji administracyjnych itp.).

Czas realizacji usługi wynosi do 40 godzin doradczych dla I i II etapu usługi

1 godzina doradcza

Cena usługi netto

120 PLN

 

Więcej informacji już wkrótce.