Służba BHP

Służba BHP

Pracodawca  zobowiązany jest do utworzenia w swoim zakładzie służby bhp, która powinna pełnić funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Realizację obowiązków służby bhp można powierzyć specjalistom spoza firmy zgodnie z art. 237 i 11 KP.

W ramach podpisanej umowy zapewniamy:

  • nadzorowanie i kontrolowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • doradztwo w zakresie technicznego bezpieczeństwa pracy,
  • prowadzenie postępowania powypadkowego, sporządzanie niezbędnej dokumentacji,
  • opracowywanie instrukcji bhp na stanowiskach pracy,
  • uczestnictwo w pracach dotyczących oceny ryzyka zawodowego,
  • konsultacje w zakresie doboru odzieży roboczej oraz właściwych środków ochrony indywidualnej,
  • prowadzenie rejestrów wymaganych przepisami prawa,
  • nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz doradztwo z tego zakresu,
  • wsparcie techniczne przy wykonywaniu badań środowiska pracy,
  • wiele innych działań mających na celu poprawę warunków pracy.

Zapraszamy do współpracy