Opracowanie instrukcji BHP

Opracowanie instrukcji BHP

Pracodawca jest obowiązany opracować i udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy, czyli instrukcje stanowiskowe dotyczące stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników, obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi oraz udzielania pierwszej pomocy. Obowiązek ten, wynika z § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)

Instrukcje BHP powinny być umieszczone w łatwo dostępnym dla pracownika miejscu, a każdy pracownik powinien być zapoznany z instrukcjami maszyn, urządzeń wykorzystywanych na stanowisku pracy. Dodatkowo po zapoznaniu się z instrukcją, każdy pracownik zobowiązany jest własnoręcznym podpisem potwierdzić fakt zapoznania się z nim ( zgodnie z art. 2374  & 3 KP) .

Instrukcje bhp powinny określać bezpieczne czynności:

  • przed rozpoczęciem pracy,
  • podczas pracy,
  • po zakończeniu pracy.
  • dodatkowo powinien się znaleźć certyfikat bezpieczeństwa

Dodatkowo każda instrukcja powinna zawierać:

  • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych,
  • kwalifikacje pracowników,
  • zasady postępowania podczas wypadku.