Odpady – lepiej się nie pomylić!

13 sie
zasady segregacji odpadów

Odpady – lepiej się nie pomylić!

Odpady opakowaniowe i opakowania wielomateriałowe – lepiej ich nie pomylić!

Za sklasyfikowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych pod kodem 15 01 05 (opakowania wielomateriałowe) ich wytwórcy grożą kary grzywny. A zatem warto poznać różnicę między nimi.

Różnica między zmieszanymi odpadami opakowaniowymi (kod odpadu 15 01 06) a odpadami z opakowań wielomateriałowych (kod odpadu 15 01 05) polega na tym, że zmieszane odpady opakowaniowe składają się wyłącznie z opakowań wytworzonych z jednego materiału (np. pudełka z tektury lub każde inne opakowanie wykonane z jednolitego materiału).

Opakowania wielomateriałowe natomiast są wykonane z co najmniej dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić w sposób ręczny przy zastosowaniu prostych metod mechanicznych. Zalicza się do nich m.in. pudła tekturowe z folią z tworzywa sztucznego lub aluminium (np. laminowane, klejone) czy kartoniki do żywności z laminatu tektura/tworzywo sztuczne.

Przed przygotowaniem karty przekazania odpadów należy dokładnie sprawdzić, jakie odpady przekazujemy, ponieważ to posiadacz takiego odpadu ponosi odpowiedzialność za nadanie poprawnego kodu.

Przyjmujący odpad może zakwestionować kod odpadu podany w KPO i nie składać na niej podpisu oraz poprosić wystawiającego KPO o zmianę klasyfikacji odpadów, a nawet odmówić odbioru odpadów zaklasyfikowanych pod złym kodem.

2)

Kontrola WIOŚ w przedsiębiorstwie – czy jest się czego bać?

Gdy prowadzi się działalność w zakresie gospodarki odpadami, trzeba liczyć się z tym, że prędzej czy później w firmie pojawią się inspektorzy WIOŚ. Ryzyko przeprowadzenia kontroli jest tym większe, im większe zagrożenie dla środowiska stwarza firma.

Istnieją trzy typy kontroli, którą może przeprowadzić Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska:

  • podstawowa – jest przeprowadzana w danej firmie po raz pierwszy;
  • kolejna – przeprowadza się ją, jeśli działalność jest szczególnie uciążliwa dla środowiska (może być przeprowadzana co roku lub co 2–3 lata);
  • interwencyjna – jest przeprowadzana, gdy do WIOŚ wpłynie skarga na firmę.

W przypadku kontroli interwencyjnej inspektorzy przyjeżdżają bez uprzedzenia, ale o zamiarze przeprowadzenia dwóch pozostałych WIOŚ musi poinformować przedsiębiorcę (art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). Kontrola może być wszczęta dopiero po 7 dniach od doręczenia pisma.

Nie można kontrolować w nieskończoność.

Wszystkie kontrole w jednym roku kalendarzowym nie mogą przekraczać:

1) 12 dni roboczych u mikroprzedsiębiorców;

2) 18 dni roboczych w małych przedsiębiorstwach;

3) 24 dni roboczych w średnich przedsiębiorstwach;

4) 48 dni roboczych w pozostałych przedsiębiorstwach.

Z zastrzeżeniem pkt 2 art. 83 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

W zawiadomieniu powinna znaleźć się informacja, jakiego obszaru działalności będzie dotyczyła kontrola, oraz dane kontaktowe inspektora, który będzie przeprowadzał kontrolę. Przedsiębiorca nie musi być obecny podczas kontroli, może wyznaczyć osobę, która będzie reprezentować firmę podczas kontroli i udzielać inspektorom wszelkich informacji. Taka osoba powinna mieć pisemne upoważnienie wystawione przez właściciela przedsiębiorstwa.

Kontrola w dużej mierze skupia się na sprawdzeniu, czy przedsiębiorca posiada odpowiednie uprawnienia i dokumentację niezbędną do prowadzenia instalacji, a więc m.in. decyzję na wytwarzanie lub przetwarzanie odpadów, pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, pozwolenie wodnoprawne lub pozwolenie zintegrowane.

Co sprawdzi inspektor?

Za niemalże pewne punkty kontroli można uznać sprawdzenie, czy:

  • instalacja jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
  • spełnione są wszystkie wymagania z decyzji administracyjnych;
  • firma składa sprawozdania dotyczące gospodarki odpadami i ochrony środowiska, czy są one zgodne ze stanem faktycznym i czy składane są w wyznaczonym terminie.

Z przeprowadzonej kontroli inspektor sporządza protokół. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla kierownika kontrolowanej firmy lub osoby fizycznej. Powinny go podpisać obie strony. Jeżeli jednak przedsiębiorca (lub osoba fizyczna) nie zgadza się treścią protokołu, może odmówić jego podpisania. Wówczas w ciągu siedmiu dni od zakończenia kontroli powinien przedstawić swoje stanowisko na piśmie wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma uwag do protokołu i podpisze go, musi wykonać zalecenia inspektora, w terminie wyznaczonym w zarządzeniu pokontrolnym, a potem poinformować WIOŚ o statusie podjętych i zrealizowanych działań. Jeżeli tego nie zrobi lub prześle fałszywe informacje, grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. W praktyce najczęściej są to kary grzywny w wysokości do 500 zł lub do 10.000 zł.

Przy ustalaniu wysokości administracyjnej kary pieniężnej WIOŚ uwzględnia rodzaj naruszenia, jego wpływ na życie i zdrowie ludzi oraz środowisko, okres trwania naruszenia, rozmiary prowadzonej działalności oraz bierze pod uwagę skutki tych naruszeń i wielkość zagrożenia. Kara ta może wahać się od 1.000 do nawet 1.000.000 zł.

Od kary nałożonej przez WIOŚ można się odwołać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Jeżeli odwołanie zostanie odrzucone, pozostaje wystąpić na drogę sądową, która często jest długa i kosztowna.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego eksperta z działu Środowiska

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl