ODPADY – co planuje rząd?

29 sie
ustawa o odpadach

ODPADY – co planuje rząd?

Trzy nowe rozporządzenia odpadowe – co planuje rząd?

Projekty rozporządzeń odpadowych nakładają nowe obowiązki na podmioty prowadzące działalność w zakresie zbierania odpadów oraz w zakresie przetwarzania odpadów.

1 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów

Określa szczegółowe wymagania co do prowadzenia wizyjnego sytemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów, a w szczególności:

1) powierzchnię objętą rejestracją obrazu;

2) minimalne wymagania dla urządzeń technicznych systemu kontroli;

3) przechowywanie i udostępnianie utrwalonego obrazu.

Zgodnie z tym rozporządzeniem urządzenia monitorujące powinny zarejestrować obraz umożliwiający ustalenie tożsamości osób lub przynależności rzeczy w sposób ciągły 24 godziny na dobę.

Posiadacz odpadów prowadzący magazynowanie lub składowanie odpadów będzie zobowiązany udostępnić utrwalony obraz lub jego kopię na pisemny wniosek uprawnionego podmiotu.

2 – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie sposobów i warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji, obiektów budowlanych lub ich części, w tym miejsc     magazynowania odpadów, w których ma być prowadzone przetwarzanie lub zbieranie odpadów.

Rozporządzenie określa m.in. sposoby i warunki ochrony ppoż. w miejscach magazynowania odpadów innych niż budynki:

 1. drogi pożarowe o szerokości nie mniejszej niż 7 metrów, zapewniające dostęp pojazdów Państwowej Straży Pożarne i służb Ochotniczej Straży Pożarnej do magazynowanych odpadów na wypadek prowadzonej akcji gaśniczej;
 2. odpady palne magazynowane są w odległości nie mniejszej niż 5 metrów od drogi pożarowej;
 3. konieczność oznakowania dróg pożarowych;
 4. miejsca magazynowania odpadów wyposażone w instalację wodociągową zapewniającą dostęp Państwowej Straży Pożarnej i służbom Ochotniczej Straży Pożarnej do wody na wypadek prowadzenia akcji gaśniczej;
 5. w przypadku braku możliwości posadowienia instalacji wodociągowej w sposób jak opisano powyżej, magazynowania odpadów wyposaża się w zbiornik przeciwpożarowy;
 6. odpady palne powinno się magazynować w sektorach, do których dostęp zapewniają drogi pożarowe;
 7. powierzchnia sektorów magazynowych nie może przekroczyć 400 m2, a wysokość magazynowanych odpadów nie może przekroczyć 5 metrów

3 – Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń.

Rozporządzenie określa sposób obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń i ma na celu określenie sposobu obliczania wysokości zabezpieczenia roszczeń, jakie powinien posiadać podmiot przed rozpoczęciem działalności związanej z magazynowaniem odpadów prowadzonej w ramach zbierania lub przetwarzania odpadów.

Stawka za 1 Mg magazynowanych odpadów wynosi:

 1. za odpady niebezpieczne – 600 zł,
 2. za odpady inne niż niebezpieczne i obojętne – 300 zł,
 3. za odpady obojętne spełniające wymagania, o których mowa w załączniku nr 2 rozporządzenia ministra gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. z 2015 r. poz. 1277) – 100 zł.

W przypadku braku wyników badań potwierdzających spełnienie kryteriów, o których mowa w załączniku nr 2 rozporządzenia ministra gospodarki z 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach, przez odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przyjmuje się stawkę 300 zł.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego eksperta z Działu Środowiska.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl