Od dnia 19.12.2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

13 lut
zgłaszanie chorób zakaźnych

Od dnia 19.12.2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu

Rozporządzenie z dnia 10 grudnia 2019 r. określa zakażenia i choroby zakaźne które podlegają zgłoszeniu, sposób dokonywania zgłoszeń oraz właściwych państwowych inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane zgłoszenia, a także wzory formularzy na których takie zgłoszenia powinny być dokonywane.

Co podlega zgłoszeniu?

Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia każdorazowo telefonicznie oraz potwierdza w postaci papierowej lub elektronicznej:

1) błonica;

2) bruceloza;

3) cholera lub zakażenie toksynotwórczym szczepem Vibrio cholerae;

4) choroba wirusowa Ebola (EVD) oraz wirusowe gorączki krwotoczne o wysokiej śmiertelności, w tym Marburg i Lassa;

5) dżuma;

6) gorączka Q;

7) grypa wywołana nowym lub niesubtypowalnym szczepem wirusa;

8) grypa ptaków u ludzi lub grypa wywołana innymi szczepami pochodzenia zwierzęcego u ludzi;

9) inwazyjne zakażenia Neisseria meningitidis;

10) odra;

11) ospa prawdziwa;

12) ostre nagminne porażenie dziecięce (poliomyelitis);

13) wąglik w postaci płucnej;

14) zespoły ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARI) lub innej niewydolności narządowej o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej.

 

Zakażenia i choroby zakaźne, w przypadku których podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu dokonuje się zgłoszenia w postaci papierowej lub elektronicznej są to m.in.:

1) bąblowica i wągrzyca;

2) biegunki o etiologii infekcyjnej lub nieustalonej u dzieci do lat 2;

3) borelioza z Lyme;

4) chlamydiozy – przenoszone drogą płciową;

5) Chikungunya;

6) choroba Creutzfeldta-Jakoba i inne encefalopatie gąbczaste;

7) czerwonka bakteryjna;

8) dury rzekome A, B, C i zakażenia pałeczkami rzekomodurowymi;

9) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera) i inne riketsjozy;

10) giardioza;

11) gruźlica;

12) grypa (sezonowa) – wyłącznie w przypadku zachorowań potwierdzonych dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych mających na celu izolację wirusa grypy lub wykrycie kwasu nukleinowego wirusa grypy;

13) inwazyjne zakażenia Streptococcus pneumoniae;

14) jersinioza;

15) kampylobakterioza;

16) kiła;

17) kryptosporydioza;

18) krztusiec;

19) legioneloza;

20) leptospirozy;

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl