Od 4 maja zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym

14 maj
zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej

Od 4 maja zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym

Podmioty lecznicze!

Od 4 maja zmiany w udostępnianiu dokumentacji medycznej pacjentom i ich przedstawicielom ustawowym

 

4 maja weszła w życie Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Od 4 maja bezpłatne jest udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3, to znaczy:

  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • na informatycznym nośniku danych;
  • dokumentacja medyczna prowadzona w postaci papierowej może być udostępniona przez sporządzenie kopii w formie odwzorowania cyfrowego (skanu) i przekazanie w sposób określony w ust. 1 pkt 4 i 5, na żądanie pacjenta lub innych uprawnionych organów lub podmiotów, jeżeli przewiduje to regulamin organizacyjny podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych.

Należy pamiętać, że opisany powyżej brak opłat dotyczy pacjenta i jego przedstawiciela ustawowego, nie dotyczy osób upoważnionych przez pacjenta i przedstawiciela ustawowego, od których każdorazowo pobierane są opłaty na dotychczasowych zasadach, określonych w ww. ustawie.

W przypadku, gdy podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych pobiera opłatę (pobieranie opłat nie jest wymogiem, jest decyzją podmiotu), udostępnienie kolejnych kopii dokumentacji w tym samym zakresie pacjentowi i jego przedstawicielowi ustawowemu lub udostępnienie kopii dokumentacji każdorazowo osobom upoważnionym przez pacjenta lub przedstawiciela ustawowego odbywa się po uiszczeniu tej opłaty.

Należy pamiętać, że wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej może zostać złożony przez pacjenta w dowolny sposób: w formie pisemnej jak również w formie ustnej i elektronicznej.

W dalszym ciągu podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych zobowiązany jest do prowadzenia wykazu zawierającego informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej (Art. 27 ust. 4 ustawy).

 

Treść ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta dostępna jest pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001318

 

Treść ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dostępna jest pod adresem:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

 

 

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl