Ochrona przeciwpożarowa budynków

29 lip

Ochrona przeciwpożarowa budynków

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563), przy przechowywaniu butli z gazami technicznymi powinny być przestrzegane zasady wskazane poniżej:

 • Niedopuszczalne jest magazynowanie butli w piwnicach, na klatkach schodowych, na korytarzach, w przejściach dla pieszych i przejazdach, a także w ich pobliżu, w garażach pojazdów, w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, na podestach roboczych urządzeń i innych instalacji.
 • W czasie przechowywania gazów muszą być spełnione warunki magazynowania opisane w ich kartach charakterystyki. W szczególności gazy utleniające i palne muszą być przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach lub miejscach składowych.
 • Butle muszą być przechowywane w taki sposób, aby dojście do nich było łatwe i aby nie blokowały wyjść ewakuacyjnych.
 • Butle napełnione gazami oraz opróżnione z gazów powinny być magazynowane oddzielnie w oznakowanych pomieszczeniach lub miejscach składowych.
 • Nie należy przechowywać butli gazowych razem z materiałami palnymi.
 • Butle należy chronić przed nadmiernym przegrzaniem, ogniem, korozją, uszkodzeniami

mechanicznymi i dostępem osób nieupoważnionych.

 • Butle zawierające gazy skroplone muszą być składowane w pozycji pionowej.
 • Butle należy zabezpieczyć przed przypadkowym przewróceniem się lub zsunięciem (przymocowane lub przypięte do ściany).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl