Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

16 wrz
oceny ryzyka zawodowego jsa

Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

Analiza ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzenia. W metodzie JSA określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przed­stawione przez trzy parametry ryzyka, tj. częstotliwość występowania zagrożeń (F), możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A) i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (O).

Ocena ryzyka zawodowego JSA – cele metody

Metoda JSA, czyli Analiza Bezpieczeństwa Pracy, jest narzędziem służącym do przeprowadzenia szczegółowej analizy zadania lub procesu pracy w celu zidentyfikowania wszystkich potencjalnych zagrożeń i określenia ryzyka związanego z każdym z nich. Jej cel polega nie tylko na identyfikacji ryzyka, ale także na opracowaniu oraz wdrożeniu skutecznych środków zapobiegawczych, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie obowiązków, zmniejszając tym samym ryzyko wypadków czy chorób zawodowych.

Analiza ryzyka JSA składa się z kilku kluczowych etapów. Pierwszym z nich jest szczegółowa identyfikacja i opis poszczególnych zadań pracy, podczas których pracownik może być narażony na zagrożenia. Następnie dla poszczególnych poleceń określane są potencjalne niebezpieczeństwa. Natomiast ryzyko związane z każdym z nich zostaje ocenione poprzez analizę częstotliwości występowania danych zagrożeń, możliwości uniknięcia lub ograniczenia szkody oraz prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia.

JSA – ocena ryzyka

Ostatnim etapem analizy JSA jest wartościowanie ryzyka, które polega na wyliczeniu jego kategorii zgodnie ze wzorem. Pozwala to na hierarchizację i skupienie działań zapobiegawczych na najbardziej krytycznych zagrożeniach. Dzięki temu możliwe jest efektywne zarządzanie ryzykiem zawodowym, co przekłada się na poprawę bezpieczeństwa pracy.

Korzyści z wdrożenia JSA

Zastosowanie metody JSA w procesie oceny ryzyka zawodowego przynosi szereg korzyści dla pracodawców i pracowników. Dzięki systematycznej oraz szczegółowej analizie możliwe jest wykrycie zagrożeń, które mogłyby zostać pominięte przy wykorzystaniu mniej szczegółowych sposobów.

Analiza ryzyka prowadzona metodą JSA obejmuje etapy:

  • Oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych strat po­ przez określenie klasy konsekwencji C i prawdopodobień­stwa konsekwencji P
  • Wartościowanie ryzyka

Wartość określającą kategorię ryzyka wylicza się zgodnie z wzorem: P=F+O+A, gdzie:

F – Częstotliwość występowania zagrożeń

O – prawdopodobieństwo zdarzenia

A – możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

 

Szacowanie wartości składowych parametrów prawdopodo­bieństwa konsekwencji w analizie bezpieczeństwa pracy JSA przedstawiono poniżej.

 

Tabela 1 Częstotliwość występowania zagrożenia

 

F – Częstotliwość występowania zagrożenia
Wartość Charakterystyka
1 < 1 raz w roku
2 1 raz w roku
3 1 raz w miesiącu
4 1 raz w tygodniu
5 Codziennie

 

Tabela 2 Prawdopodobieństwo zdarzenia

 

O – Prawdopodobieństwo zdarzenia
Wartość Charakterystyka
1 Nieistotne
2 Mało prawdopodobne
3 Wyobrażalne
4 Prawdopodobne
5 Zwykłe

 

Tabela 3 Możliwość uniknięcia lub ograniczania szkody

 

A – Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody
Wartość Charakterystyka
1 Oczywiste
2 Prawdopodobne
3 Możliwe
4 Niezbyt możliwe
5 Niemożliwe

 

Tabela 4 Konsekwencje zdarzenia C szacowane są w czterech klasach

C – Konsekwencje zdarzenia
Klasa Opis Charakterystyka
C1 Nieznaczne Nie powodujące niezdolności do pracy
C2 Marginalne Krótka niezdolność do pracy
C3 Poważne Dłuższa niezdolność do pracy
C4 Bardzo poważne Śmierć

 

Tabela 5 Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka:

 

Metoda JSA – Wartościowanie ryzyka
Klasa konsekwencji – C: Prawdopodobieństwo konsekwencji – P:
3-4 5-7 8-10 11-13 14-15
C1 1 2 3 4 5
C2 2 3 4 5 6
C3 3 4 5 6 7
C4 4 5 6 7 8

 

Tabela 6 Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

 

Kategoria ryzyka Wartość Zalecenia decyzyjne
Ryzyko pomijalne 1-2 Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka
Ryzyko akceptowalne 3-5 Zalecane zmniejszenie ryzyka lub utrzymanie na tym samym poziomie
Ryzyko nieakceptowalne 6-8 Wskazana kontrola

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl