Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

16 wrz
oceny ryzyka zawodowego jsa

Ocena ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA

Analiza ryzyka zawodowego za pomocą metody JSA jest metodą induk­cyjną, w której ryzyko zawodowe jest funkcją konsekwencji zdarzenia i prawdopodobieństwa zdarzenia. W metodzie JSA określane w definicji ryzyka prawdopodobieństwo skutków zdarzenia jest uszczegółowione i przed­stawione przez trzy parametry ryzyka, tj. częstotliwość występowania zagrożeń (F), możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody (A) i prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia (O).

Analiza ryzyka prowadzona metodą JSA obejmuje etapy:

  • Oszacowanie ryzyka, tzn. określenie możliwych strat po­ przez określenie klasy konsekwencji C i prawdopodobień­stwa konsekwencji P
  • Wartościowanie ryzyka

Wartość określającą kategorię ryzyka wylicza się zgodnie z wzorem: P=F+O+A, gdzie:

F – Częstotliwość występowania zagrożeń

O – prawdopodobieństwo zdarzenia

A – możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody

 

Szacowanie wartości składowych parametrów prawdopodo­bieństwa konsekwencji w analizie bezpieczeństwa pracy JSA przedstawiono poniżej.

 

Tabela 1 Częstotliwość występowania zagrożenia

 

F – Częstotliwość występowania zagrożenia
Wartość Charakterystyka
1 < 1 raz w roku
2 1 raz w roku
3 1 raz w miesiącu
4 1 raz w tygodniu
5 Codziennie

 

Tabela 2 Prawdopodobieństwo zdarzenia

 

O – Prawdopodobieństwo zdarzenia
Wartość Charakterystyka
1 Nieistotne
2 Mało prawdopodobne
3 Wyobrażalne
4 Prawdopodobne
5 Zwykłe

 

Tabela 3 Możliwość uniknięcia lub ograniczania szkody

 

A – Możliwość uniknięcia lub ograniczenia szkody
Wartość Charakterystyka
1 Oczywiste
2 Prawdopodobne
3 Możliwe
4 Niezbyt możliwe
5 Niemożliwe

 

Tabela 4 Konsekwencje zdarzenia C szacowane są w czterech klasach

C – Konsekwencje zdarzenia
Klasa Opis Charakterystyka
C1 Nieznaczne Nie powodujące niezdolności do pracy
C2 Marginalne Krótka niezdolność do pracy
C3 Poważne Dłuższa niezdolność do pracy
C4 Bardzo poważne Śmierć

 

Tabela 5 Po oszacowaniu parametrów ryzyko wartościowane jest z matrycy ryzyka:

 

Metoda JSA – Wartościowanie ryzyka
Klasa konsekwencji – C: Prawdopodobieństwo konsekwencji – P:
3-4 5-7 8-10 11-13 14-15
C1 1 2 3 4 5
C2 2 3 4 5 6
C3 3 4 5 6 7
C4 4 5 6 7 8

 

Tabela 6 Ryzyko wartościowane jest na trzech poziomach:

 

Kategoria ryzyka Wartość Zalecenia decyzyjne
Ryzyko pomijalne 1-2 Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka
Ryzyko akceptowalne 3-5 Zalecane zmniejszenie ryzyka lub utrzymanie na tym samym poziomie
Ryzyko nieakceptowalne 6-8 Wskazana kontrola

 

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl