Ocena ryzyka zawodowego – co ile lat?

28 kwi

Ocena ryzyka zawodowego – co ile lat?

Każdy zakład pracy musi prowadzić różnego rodzaju dokumentację. Spora jej część dotyczy bezpieczeństwa i higieny pracy w danym miejscu oraz na określonych stanowiskach. Aby w pracy było bezpiecznie, należy wykonać ocenę ryzyka zawodowego. Jest obowiązkowa i powinna dotyczyć każdego stanowiska osobno. Co ile lat powinna być aktualizowana?

Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego polega – w dużym uproszczeniu – na identyfikacji oraz ocenie zagrożeń związanych z wykonywanym zawodem. Dzięki temu można podjąć skuteczne działania, które minimalizują owo ryzyko. To kluczowy element BHP oraz obowiązek pracodawcy. W tym celu należy wykonać dogłębną analizę działań pracownika i wypisać wszystkie możliwości w kontekście pogorszenia zdrowia czy utraty życia w związku z pracą.

W przypadku pracownika biurowego czynnikiem ryzyka jest np. siedząca pozycja, stres, natomiast w kontekście pracownika gastronomii hałas bądź skaleczenie w kuchni itd. Znajdując i oceniając zagrożenie, łatwiej mu zapobiec.

Ocena ryzyka zawodowego – co ile lat powinno się ją wykonywać?

Niekiedy jednorazowe przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego może nie być wystarczające, a w innych przypadkach nie zaistnieje potrzeba jego powtarzania. Wiąże się to stricte ze specyfiką konkretnych stanowisk i zmienności niektórych warunków.

Polskie prawo nie przewiduje konkretnego odcinka czasu na przeprowadzenie cyklicznej oceny ryzyka. Jednak norma PN-N-18002:2011 dotycząca systemu zarządzania BHP i ogólne wytyczne w tym obszarze jasno definiują samo zjawisko – jest to mianowicie proces ciągły, a nie pojedyncze zdarzenie. Dlatego owo ryzyko powinno być zawsze adekwatne do warunków w zakładzie pracy. Z tego względu niektóre zdarzenia powinny motywować przedsiębiorstwo do aktualizacji.

Ocena ryzyka zawodowego – co ile aktualizacja?

Ocenę ryzyka zawodowego wykonuje się nie co określony odstęp czasu od poprzedniej oceny, ale w przypadku konkretnych wydarzeń. To między innymi zmiana przepisów – państwo może stworzyć nowe normy czy wymagania dotyczące wykonywania zawodu, co niekiedy wpływa na poszczególne zagrożenia. Trzeba wtedy wypracować nowe standardy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kolejnym czynnikiem jest stworzenie nowego stanowiska pracy. Nawet jeśli to nowe w dużej mierze wykazuje podobieństwo w stosunku do innych w zakładzie pracy, zapewne posiada odrębne zagrożenia, które trzeba zidentyfikować, a następnie podjąć kroki wymagające ich wyeliminowania.

Następny aspekt wiążący się z koniecznością przeprowadzenia oceny ryzyka to zakup nowych urządzeń, maszyn czy narzędzi używanych do realizacji pracy. Każda zmiana w tym zakresie wymaga analizy oraz eliminacji zagrożeń – czasami dzięki takim działaniom ryzyko zmniejsza się, na przykład w przypadku wymiany przestarzałych pił na modele z dodatkowymi zabezpieczeniami.

Ocena ryzyka zawodowego powinna zostać zaktualizowana także w kontekście zmian w stosowanych środkach ochrony zbiorowej bądź indywidualnej. Może chodzić na przykład o zmianę kasków na wytrzymalsze, wymianę obuwia etc. Dzięki takim działaniom praca wiąże się z mniejszym zagrożeniem.

Warto przeprowadzić ocenę ryzyka również po wypadku pracownika podczas wykonywania pracy. Trzeba takie zdarzenie dokładnie przeanalizować, porównać z dotychczasowo uzyskiwanymi wynikami, ale co najważniejsze – wprowadzić usprawnienia, które zmniejszą ewentualność wystąpienia podobnej sytuacji w przyszłości (choćby umieszczenie tablic ostrzegawczych).

Co ile ocena ryzyka zawodowego?

Przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego nie jest proste, dlatego warto posiłkować się sporządzanymi przez ekspertów BHP materiałami. Są w nich wypisane typy stanowisk oraz rodzaje zagrożeń, a także wzory do wyliczenia konkretnego ryzyka.

Oczywiście, pracodawca nie musi przeprowadzać analizy samodzielnie, jednak w takim przypadku powinien wyznaczyć do tego odpowiednie osoby. Następnie aktualna ocena ryzyka zawodowego musi być dostępna dla wszystkich pracowników w zakładzie.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl