Obowiązki recyklerów

19 wrz
Obowiązki recyklerów

Obowiązki recyklerów

1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dotyczące obowiązku przeprowadzenia audytu zewnętrznego wśród przedsiębiorców.

Wskazany obowiązek dotyczy przedsiębiorców :

prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych, którzy wystawiają dokumenty DPR i DPO , posiadają pozwolenie na przetwarzanie odpadów zgodnie z art.41 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku , pozwalające na odzysk odpadów o masie powyżej 400 Mg,
eksportujących odpady opakowaniowe oraz dokonujących wewnątrz-wspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych wystawiających dokumenty EDPR lub EDPO potwierdzające eksport odpadów opakowaniowych lub wewnątrz-wspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o masie powyżej 400 Mg.
Audyt może przeprowadzić akredytowany weryfikator środowiskowy – o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dn. 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS) [Dz.U.UE.L.2009.342.1 z późn. zm.].

Pierwszy audyt powinien zostać przeprowadzony do 30 kwietnia 2017 roku za rok sprawozdawczy 2016.

W związku z powyższym oferujemy Państwu pomoc w przygotowaniu przedsiębiorstwa do takiego audytu, obejmującą m.in. weryfikacje decyzji administracyjnych, przegląd instalacji, klasyfikację i ewidencję odpadów.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z Działem Środowiska:

Jolanta Marciszewska

tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 608 529 035

srodowiskoagm@agm-konsulting.pl

 

Marcin Kuszaj

tel.: + 48 32 331 61 76
tel.: + 48 795 456 337

srodowisko@agm-konsulting.pl

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl