Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających opakowania po środkach niebezpiecznych

31 lip
Opakowania Po Srodkach Niebezpiecznych

Obowiązki przedsiębiorców wprowadzających opakowania po środkach niebezpiecznych

Zgodnie z art. 8 pkt 14 ustawy o opakowaniach przez środki niebezpieczne rozumie się:
– substancje chemiczne i ich mieszaniny zaklasyfikowane na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako rakotwórcze kategorii 1A lub 1B, mutagenne kategorii 1A lub 1B, działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategorii 1 i 2,

– środki ochrony roślin zaklasyfikowane w klasie toksyczności ostrej w kategorii 1, 2 lub 3 lub jako stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego ze względu na toksyczność ostrą w kategorii 1 lub ze względu na toksyczność przewlekłą w kategoriach 1 i 2 na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin.

Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów opakowaniowych. Koszty zbierania ponosi jedynie podmiot wprowadzający środki ochrony roślin, o czym mówi art. 18 ust. 2 ustawy o opakowaniach i gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi.
Oprócz zapewnienia odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu podmiot wprowadzający środki niebezpieczne na rynek w opakowaniach jest obowiązany m.in.:
– prowadzić ilościową i jakościową ewidencję tych opakowań – w formie elektronicznej lub pisemnej,
– uzyskać wpis do rejestru BDO, zgodnie z art. 50 ustawy o odpadach,
– sporządzać sprawozdanie o opakowaniach do 15 marca każdego roku za rok poprzedni,
– prowadzić publiczne kampanie edukacyjne i przeznaczać na ten cel co najmniej 2% wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym – w przypadku nieosiągnięcia odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,
– zorganizować system zbierania opakowań.

Organizacja systemu zbierania odpadów opakowaniowych nie oznacza, że firma wprowadzająca przedmiotowe produkty musi jeździć do swoich klientów i odbierać od nich puste opakowania po chemikaliach. Oznacza po prostu, że jeżeli klient chce oddać puste opakowanie, to należy mu to umożliwić.

Tylko przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, który sprzedaje środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin, jest obowiązany przyjmować od użytkowników odpady opakowaniowe po tych środkach. Ponadto, jeżeli klient kupi środek chemiczny i wytworzy puste opakowania, wówczas to on odpowiada za ich właściwe zagospodarowanie, a nie firma, która sprzedała mu tę chemię.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl