Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska

28 kwi

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej to niełatwe zadanie. Na właścicielach przedsiębiorstw spoczywa spora odpowiedzialność. Muszą zadbać o bezpieczeństwo i higienę pracy w zakładzie, dopilnować wszelkich formalności oraz zapewnić pracownikom odpowiednie warunki do wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto pracodawcy mają pewne obowiązki w zakresie ochrony środowiska. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w dalszej części artykułu.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska w zakładach pracy

Może się wydawać, że prowadzenie działalności gospodarczej to sama przyjemność. Jednak to nie do końca prawda. Na przedsiębiorcach spoczywa wiele obowiązków. Między innymi muszą przestrzegać zasad dotyczących ochrony środowiska.

Zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku każda osoba zamierzająca otworzyć własne przedsiębiorstwo ma obowiązek przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko i uzyskać decyzję o uwarunkowaniach środowiskowych. Ponadto podmiot gospodarczy może zostać zobowiązany do uzyskania:

  • pozwolenia na wytwarzanie odpadów – jeśli produkuje więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych w ciągu roku lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpiecznych, które powstają na skutek użytkowania instalacji. Pozwolenie to można otrzymać w Urzędzie Marszałkowskim, Starostwie bądź w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska’
  • pozwolenia zintegrowanego – jeśli użytkuje instalację, która może powodować znaczne zanieczyszczenie środowiska lub poszczególnych elementów przyrodniczych. Pozwolenie zintegrowane uzyskuje się od Starosty lub Wojewody;
  • pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – jeśli przedsiębiorstwo wprowadza z instalacji do atmosfery gazy i pyły niekorzystnie wpływające na środowisko. Ten rodzaj pozwolenia jest wydawany przez Marszałka, Starostę bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dodatkowo właściciel przedsiębiorstwa może być zobowiązany do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego m.in. na wykonanie urządzeń wodnych, usługi wodne, regulację wód, szczególne korzystanie z wód, zabudowę potoków górskich, kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych oraz wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów. Pozwolenie wodnoprawne uzyskuje się w jednostkach organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Główne obowiązki podmiotów korzystających ze środowiska

Każde przedsiębiorstwo w mniejszym lub mniejszym stopniu wpływa na otoczenie. Jednak nie wszyscy właściciele firm są tego świadomi, przez co nie dopełniają wszystkich obowiązków związanych z ochroną środowiska. Należy jednak pamiętać, że może to nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.

Przedsiębiorstwa, które korzystają ze środowiska, muszą przede wszystkim uzyskać odpowiednie zezwolenia, pozwolenia i decyzje administracyjne. Ponadto często mają obowiązek ponoszenia różnorodnych opłat, wykonywania pomiarów gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza, a także prowadzenia ewidencji na temat rodzaju oraz wielkości korzystania ze środowiska. Osoby prowadzące własną działalność muszą również monitorować ścieki wprowadzane do wód czy składać odpowiednie sprawozdania i raporty.

Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska – podsumowanie

Jak widać obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony środowiska są szerokie. Aby ich dopełnić, trzeba posiadać szeroką wiedzę lub zatrudnić specjalistów z tego zakresu. Świetnym wyborem jest skorzystanie z pomocy fachowców oferujących outsourcing środowiskowy, takich jak my.

W ramach usług zapewniamy m.in. sporządzanie różnorodnych zestawień, informacji i sprawozdań z zakresu ochrony środowiska, naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowisk, a także okresowe audyty.

Zapewniamy profesjonalną pomoc w dopełnieniu wszelkich obowiązków pracodawcy w zakresie ochrony środowiska. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naszej oferty i zachęcamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji o outsourcingu środowiskowym.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl