Barbara Piontek

Wykształcenie wyższe:

 • Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego we Wrocławiu – Doktor habilitowany w zakresie nauk ekonomicznych
 • Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Wydział Ekonomii – Doktor nauk ekonomicznych
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek: Ekonomia, specjalność: Ekologia i Ekonomia Środowiskowa – magister
 • Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii, Kierunek: Finanse i Bankowość, specjalność: Rachunkowość – magister
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Teologii-  magister

Certyfikaty:

 • Polska Akadema Jakości CERT Sp. z o.o.  – auditor zewnętrzny ISO 9001, 14001

Otrzymane nagrody:

 • Nagroda Ministra Środowiska Nauka na rzecz ochrony środowiska i przyrody za pracę magisterską Koszty środowiskowe
  w rachunku kosztów funkcjonowania kopalń węgla kamiennego
  – listopad 2000
 • Nagroda im. Profesora Jerzego Kołodziejskiego za książkę Koncepcja rozwoju zrównoważonego i trwałego Polski, PWN 2002 przyznana przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska – grudzień 2002
 • Pismo Prezydenta RP z 19 września 2002 r., potwierdzające przydatność – jednej z prac – do przygotowania wystąpienia na Konferencji w Johannesburgu (2002)
 • I Nagroda Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej za całokształt pracy w roku akademickim 2002-2003
 • Nagroda Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej za wyróżniającą się działalność naukową w roku akademickim 2004-2005;
 • Brązowy Krzyż Zasługi Prezydenta RP 2006
 • Nagroda Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej za wyróżniającą się działalność naukową w roku akademickim 2006-2007
 • Nagroda Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej za wyróżniającą się działalność naukową i wydawniczą w roku akademickim 2007-2008
 • Nagroda Rektora Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości za wyróżniającą się działalność naukową w roku akademickim 2008-2009.

Publikacje:

 • 90 opracowań autorskich i współautorskich
 • Specjalizacja: podstawy teorii rozwoju, rozwój zrównoważony, polityka gospodarcza, zarządzanie, zarządzanie publiczne, zarządzanie w okresie transformacji, efektywność procesów restrukturyzacji górnictwa i hutnictwa, zarządzanie rozwojem, rozwój lokalny, przedsiębiorczość lokalna

Autor koncepcji rozwoju samorządów i samorządności w Polsce:

 • prace empiryczne m.in. dla Jastrzębia Zdroju, Piekar Śląskich i Tarnowskich Gór dla obszarów strategicznych: górnictwa
  i hutnictwa oraz badania dotyczące programowania rozwoju w gminach, prace empiryczne dotyczące wdrażania systemów jakością w przedsiębiorstwach
 • ekspertyzy dla Sejmu i województwa śląskiego

Obszary badawcze:

 • studia nad relacjami między globalizacją a rozwojem zrównoważonym i trwałym
 • studia na procesami transformacji ustrojowej
 • studia nad zarządzaniem publicznym
 • zarządzanie produktami strategicznymi państwa
 • studia nad zasilaniem finansowym a procedurami wydatkowania pieniędzy publicznych
 • studia nad zarządzaniem środowiskowym
 • studia nad efektywnością ekologiczną
 • studia nad zintegrowanymi systemami rachunkowości i sprawozdawczości
 • studia nad kategorią jakości życia i możliwościami jej poprawy w układach lokalnych
 • studia nad rolą kategorii świadomość w polityce społeczno-gospodarczej szczebla państwowego i samorządowego
 • studia nad gospodarowaniem obszarami rolnymi
 • studia nad programowaniem rozwoju lokalnego i opracowaniem strategii rozwoju gmin
 • studia nad poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań dla ożywiania przedsiębiorczości

Szczególne osiągnięcia:

 • opracowanie graficznego modelu rozwoju zrównoważonego w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • inwentaryzacja definicji rozwoju zrównoważonego funkcjonujących w literaturze i ich ocena
 • zastosowanie modelu 01 do oceny zgodności programów operacyjnych z założeniami teoretycznymi (dla oceny procesów restrukturyzacyjnych górnictwa i hutnictwa, dla oceny programowania strategicznego układów lokalnych)
 • klasyfikacja i ocena wskaźników zrównoważonego rozwoju w aspekcie trzech kapitałów (E, L i P)
 • odmienne od dotychczasowego zdefiniowanie i interpretacja kategorii rozwój
 • refleksja nad mechanizmem dywerysfikującym współczesne koncepcje rozwoju
 • wskazanie na rolę aksjologii i reguł technologicznych i prześledzenie wzajemnych ich relacji w obszarze uwarunkowań, czynników i skutków w wymiarze lokalnym,
 • wskazanie na nadrzędną rolę koncepcji rozwoju w stosunku do polityki gospodarczej
 • wpisanie rozwoju lokalnego w politykę gospodarczo-społeczną
 • wyodrębnienie i skonstruowanie dwóch modeli rozwoju, tj. wyspy szans (a) i niszy (b), od realizacji których – zwłaszcza
  w długim okresie czasu – zależy dywersyfikacja skutków w wymiarze lokalnym
 • studia nad redefinicją podstawowych kategorii ekonomicznych
 • wskazanie na strategiczne znaczenie popytu dla władzy publicznej (państwowej i samorządowej) oraz dla przedsiębiorczości
  i wyborów egzystencjalnych
 • inwentaryzacja dokumentów strategicznych układów lokalnych województwa śląskiego i ich ocena w odniesieniu do urzeczywistnianych koncepcji rozwoju
 • dywersyfikacja ekonomii menedżerskiej w aspekcie udziału lokalnej przedsiębiorczości i koncernów na wolnego rynku
 • inwentaryzacja mechanizmów niezbędnych dla wdrożenia modelu niszowego, jako rozwiązania stabilizującego gospodarkę (w szczególności układy lokalne),
 • opracowanie koncepcji rozwoju samorządów lokalnych w Polsce – materiał wyborczy
 • opracowanie koncepcji rozwoju samorządów 7 x P (program – prawo – popyt – pieniądz – produkt – przedsiębiorczość – promocja)