Nowy wzór protokołu powypadkowego

30 lip
Nowy Protokól Powypadkowy

Nowy wzór protokołu powypadkowego

25 czerwca 209 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1071). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór protokołu powypadkowego.

W uzasadnieniu wprowadzanych zmian stwierdzono, że rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz. U. poz. 2298), wydane na podstawie art. 237 §2 Kodeksu pracy, wymaga zmiany w celu deregulacji obowiązku stosowania pieczęci/pieczątek przez obywateli i przedsiębiorców. Ponadto celem zmiany przepisów jest minimalizacja liczby przetwarzanych danych osobowych, czyli dopasowanie przepisów do RODO.

Nowy wzór protokołu – zmiany:

  • Usunięcie numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy – gdyż jest zbędny dla tej regulacji,
  • Usunięcie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) osoby poszkodowanej,
  • Usunięcie miejsce urodzenia, a także imienia ojca poszkodowanego pracownika w wypadku przy pracy,
  • Rezygnacja z obowiązku stosowania pieczęci pracodawcy, wymaganej dotychczas we wzorze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
  • Pozostawienie dla poszkodowanego pracownika i pracodawcy numeru PESEL lub numeru dowodu osobistego albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, co umożliwi identyfikację także obcokrajowców będących zarówno pracownikami i pracodawcami.

Nowy wzór protokołu powypadkowego obowiązuje od 25 czerwca 2019 r. Zgodnie z rozporządzeniem, formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zmiana protokołu powypadkowego ma pozytywnie oddziaływać na sektor mikro – małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zniesienie obowiązku stosowania pieczęci i pieczątek.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl