Nowy formularz środowiskowy!

17 mar
Nowy formularz

Nowy formularz środowiskowy!

Nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska!
Przedsiębiorco, od 1 stycznia 2020 obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat!
Za korzystanie ze środowiska pobiera się tzw. opłatę środowiskową.
Działalność podlega opłacie środowiskowej, jeśli powoduje:
1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza np.:
– z kotłowni
– z procesów technologicznych, np.: malowanie, lakierowanie, spawanie, wędzenie itp.
– ze spalania paliw w silnikach spalinowych
– z przeładunku benzyn silnikowych (np. stacje paliw)
– z chowu lub hodowli drobiu
2) emisję gazów cieplarnianych w ramach przydzielonych uprawnień
3) składowanie odpadów
Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy wzór formularza dotyczącego informacji i danych o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych opłat, który określony został w rozporządzeniu Ministra Klimatu z 11 grudnia 2019 roku w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat.
Oznacza to, że wykaz za rok 2019 należy złożyć na nowym formularzu do końca marca 2020 roku do odpowiedniego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Wyjątek stanowi emisja zanieczyszczeń ze spalania paliw w pojazdach, którą przedkłada się do Urzędu Marszałkowskiego odpowiedniego ze względu na rejestrację pojazdu.
Uwaga!
Nie trzeba płacić za korzystanie ze środowiska, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska (np. wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza) nie przekracza 800 zł.
Nie zwalnia to jednak z obowiązku złożenia rocznego wykazu (informacji).
Nie trzeba składać wykazów i informacji, jeśli wyliczona roczna opłata dla jednego rodzaju korzystania ze środowiska nie przekracza 100 zł.
Masz więcej pytań?
Dzwoń do naszego działu środowiskowego!
Marcin: 795 456 337
Ada: 662 218 310
Ela: 608 529 035
Martyna: 787 091 083

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl