Nowe stawki opłat na rok 2020

13 lis
nowe stawki opłat 2020

Nowe stawki opłat na rok 2020

Przedsiębiorco – zmieniają się wysokości stawek opłat           zgodnie z nowym Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dn.30 sierpnia 2019 r. dotyczące wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2020 r. (M.P. z 2019 r, poz. 866).

Szczególną uwagę, muszą zwrócić przedsiębiorstwa umieszczające odpady na składowisku i odprowadzające pyły bądź gazy do powietrza.

Górna stawka za wprowadzane do powietrza gazów lub pyłów wynosi 402,75 zł/kg, czyli o 6,34zł więcej w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast stawka za umieszczanie odpadów na składowisku w roku 2019 wynosiła 290,40 zł/Mg, czyli była niższa o 5zł i od 2020 roku będzie wynosiła 295,05 zł/Mg.

Warto też wspomnieć o jednostkowych stawkach za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza. Przykładowo jednostkowa stawka za azbest będzie wynosiła 395,21 zł/kg, dwutlenek siarki 0,55 zł/kg, za oleje (mgła olejowa) 1,33 zł/kg, ołów 45,19 zł/kg a za pyły ze spalania paliw 0,37 zł/kg. Stawki za tlenek węgla będą wynosiły 0,11 zł/kg, tlenki azotu (w przeliczeniu na NO2) 0,55 zł/kg a tlenki niemetali 1,33 zł/kg.

Na uwagę zasługują również jednostkowe stawki opłaty za gazy wprowadzane do powietrza powstające przy przeładunku benzyn silnikowych i w ten oto sposób zapłacimy 6,17 zł za napełnianie zbiorników z dachem stałym, 0,37zł za opróżnianie zbiorników z dachem pływającym a 3,27zł za napełnianie zbiorników podziemnych. Napełnianie zbiorników naziemnych w kontenerowych stacjach paliw będzie wynosiło 3,27zł, napełnianie cystern kolejowych 2,53zł, napełnianie cystern samochodowych 1,78zł a napełnianie zbiorników pojazdów 3,65zł.

Całość dokumentu wraz z załącznikami dostępne są na stronie internetowej: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000866

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl