Nowe rozporządzenie dla operatorów żurawi

19 sie
rozporządzenie operatorzy żurawi

Nowe rozporządzenie dla operatorów żurawi

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 października 2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących, 16 maja 2019r. upłynął termin dla pracodawców, na zapewnienie odpowiedniego wyposażenia żurawi wieżowych oraz odpowiedniego oświetlenia terenu pracy. W tym terminie pracodawcy powinni wyposażyć kabinę żurawia w:

 1. urządzenie komunikacyjne umożliwiające operatorowi żurawia łączność z sygnalistą;
 2. sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku, słyszalny na określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia;
 3. diagram udźwigu;
 4. urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie;
 5. urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru mierzonej na wysokości wysięgnika;
 6. środki gaśnicze i środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy.

Przy ograniczonej widoczności pracodawca powinien również zapewnić:

 1. oświetlenie rozmieszczone w sposób niepowodujący oślepienia osób obsługujących żurawie;
 2. oświetlenie o odpowiednim natężeniu zapewniające właściwą widoczność operatorowi żurawia w każdym punkcie poboru ładunku
 3. światła obrysowe określające położenie skrajnych elementów żurawia.

Nowe rozporządzenie określiło również m.in.:

 • uprawnienia dla operatora żurawia;
 • zapewnienie przez pracodawcę przed dopuszczeniem do pracy operatora żurawia, sygnalisty i hakowego – obowiązkowych instrukcji bezpieczeństwa pracy;
 • zasady komunikowania się sygnalisty i operatora żurawia;
 • czynności wzbronione podczas obsługi urządzenia;
 • informacje zawarte w książce dyżurów;
 • obowiązek zapoznania się operatora z książką dyżurów żurawia;
 • czas pracy operatora (nie może pracować dłużej niż 8 godz.);
 • temperaturę w kabinie żurawia – niedopuszczalna jest praca jeśli temperatura w kabinie żurawia jest niższa niż 18 C albo wyższa niż 28 C;
 • dopuszczalne natężenie hałasu – maksymalnie 80 dB.

Rozporządzenie wprowadza dla operatora więcej możliwości prawnych do reagowania na zaistniałe sytuacje:

 • Jeżeli uzna, że praca przy użyciu żurawia stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, powstrzymuje się od jej wykonywania i powiadamia o tym fakcie osobę kierującą pracownikami lub osobę do tego wyznaczoną.
 • W przypadku otrzymania polecenia wykonania czynności zabronionych w instrukcji żurawia, operator, sygnalista albo hakowy odmawia wykonania polecenia.
 • Gdy operator stwierdzi usterki, braku osłon i zabezpieczeń urządzeń żurawia lub niewłaściwe działanie urządzeń żurawia, mogących spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, niezwłocznie powstrzymuje się od wykonywania pracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl