Nowe przepisy w sprawie zakresu zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

04 gru
zakres zadań lekarza

Nowe przepisy w sprawie zakresu zadań lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotne (Dz.U. 2019 poz. 2335) określa zakres zadań poszczególnych osób udzielających świadczeń zdrowotnych w podstawowej opiece zdrowotnej, zgodnie z ich kompetencjami zawodowymi i aktualną wiedzą medyczną.

Nowe rozporządzenie wykonuje upoważnienie ustawowe zawarte w ustawie z 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217). Choć weszło ono w życie ponad dwa lata temu, akty wykonawcze regulujące kwestie dotyczące POZ, wydane na podstawie obowiązujących wcześniej przepisów, zachowały moc do czasu wydania nowych. Dlatego powstała potrzeba opracowania nowego rozporządzenia, zastępującego to z 21 września 2016 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1567). W dużej mierze rozporządzenie powiela dotychczasowe rozwiązania, jednak w rozporządzeniu z 2019 roku w zakresie kompetencji położnej POZ uwzględniono m.ini. edukację przedporodową oraz ocenę stanu psychicznego kobiety w okresie ciąży i połogu, w tym ryzyka wystąpienia depresji poporodowej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. poz. 1756).

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl