Nowe przepisy w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ)

16 paź
przepisy wydanie decyzji środowisko

Nowe przepisy w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (DUŚ)

24 września 2019 r. weszły w życie przepisy Ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1712), a wprowadzone zmiany mają na celu skrócić czas prowadzenia postępowań dla przedsiębiorców realizujących przedsięwzięcia wpływające na środowisko.

Nowo obowiązującą zasadą dla przedsięwzięć jest założenie, że jeżeli liczba stron postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DUŚ) przekracza 10 stron (wcześniej było to 20 stron), stosuje się art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego i w związku z czym, zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

W przypadku przedsięwzięć dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, wskazany organ zamiast wydania postanowienia ma wydać decyzję środowiskową. Jednocześnie zniesiony został obowiązek udziału Państwowej Inspekcji Sanitarnej w procedurze oceny oddziaływania na środowisko, gdy w opinii oddziałów wojewódzkich nie będzie konieczne przeprowadzanie takiej oceny.

Rozwiązanie ma skrócić czas postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięć, które mogą potencjalnie oddziaływać na środowisko.

Podczas występowania o wydłużenie terminu ważności DUŚ nie trzeba wykazywać, że przedsięwzięcie jest realizowane etapowo – taki wniosek można złożyć nie wcześniej niż po 5 latach od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

WAŻNE! Do tej pory decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach była ważna 6 lat od dnia jej wydania, z możliwością jej wydłużenia o kolejne 4 lata. Warunkiem wydłużenia ważności DUŚ było wykazanie, że przedsięwzięcie było realizowane etapowo, a warunki w niej określone są aktualne. W praktyce słowo „etapowo” rodziło problemy interpretacyjne, dlatego zdecydowano się na zrezygnowanie z niego.

Przedsiębiorco – do wniosku o wydanie DUŚ nie trzeba już dołączać wypisów z rejestru gruntów. Zgodnie z wcześniejszymi przepisami konieczne było pozyskiwanie dużej liczby takich wypisów, niejednokrotnie z więcej niż jednego starostwa, co generowało istotne obciążenia dla inwestora obciążenia finansowe jak i opóźnienia realizacji przedsięwzięcia związane z postępem działań administracyjnych. Ponadto pozyskane na początku postępowania wypisy pod jego koniec mogły się zdezaktualizować, co dodatkowo wydłużało procedurę uzyskania DUŚ.

Nowa ustawa zagwarantowała również zmniejszenie liczby obowiązków dla Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) i Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ) w celu szybszego prowadzenia postępowań dla przedsięwzięć infrastrukturalnych. W myśl nowych przepisów przeniesiono kompetencje do wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z RDOŚ do gmin w przypadku, gdy to gmina jest inwestorem przedsięwzięcia.

Zgodnie z nowymi regulacjami stronami postępowania o wydanie decyzji jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Jest to rozwiązanie, które ma na celu zapobieganie celowemu podziałowi działek ewidencyjnych z zamiarem wyłączenia sąsiadów z udziału w postępowaniu o wydanie duś, co należy uznać za jedną z podstawowych zalet rozwiązania.

Najważniejsze ze zmian w przedmiotowej ustawie, mające kluczowe znaczenie dla procesów planistycznych (gminy, właściciele nieruchomości, inwestorzy) i procesów inwestycyjnych (gminy, inwestorzy), dotyczące DUŚ, obejmują kwestię zmiany zakresu stron w tym postępowaniu oraz wprowadzenie niejako podwójnej roli władz gminy przy wydawaniu decyzji środowiskowych – jednocześnie jako inwestor i organ wydający decyzję.

WAŻNE! Zawieszenie postępowania w sprawie wydania duś odbywa się na wniosek planującego realizację przedsięwzięcia. Ze względu na to, że zawieszenie postępowania jest czynnością proceduralną, która nie wpływa na merytoryczne rozpatrzenie sprawy i pozostałe strony.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl