Nowe obowiązki w zakresie magazynowania odpadów od 17 grudnia 2019 r.

06 lis
magazynowanie odpadów 2019

Nowe obowiązki w zakresie magazynowania odpadów od 17 grudnia 2019 r.

Od 17 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie ministra środowiska z 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1755). O czym warto wiedzieć?

Przeczytasz w naszych aktualnościach….

Przy wejściu na teren magazynowania lub składowania odpadów trzeba umieścić informację o prowadzeniu systemu kontroli. Udostępnienie zapisanego obrazu lub jego kopii uprawnionemu na podstawie ustawy o odpadach podmiotowi będzie musiało odbywać się niezwłocznie na żądanie tego podmiotu, a udostępniany obraz i jego kopia nie będą mogły wpływać negatywnie na identyfikację osób. Rozporządzenie w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów stanowi, że system ma zapewniać rejestrację obrazu obejmującą:
– całą powierzchnię magazynowanych lub składowanych odpadów;
– drogi dojazdowe do odległości 15 m od krawędzi zewnętrznej tych odpadów;
– pas zewnętrzny otaczający odpady o szerokości 5 m, a w przypadku gdy podmiot posiada tytuł prawny do pasa o szerokości mniejszej niż 5 m – pas zewnętrzny otaczający odpady w zakresie, w jakim podmiot posiada tytuł prawny do tego pasa.

Dla odpadów magazynowanych lub składowanych na powierzchni powyżej 2 ha ponadto konieczna jest rejestracja obrazu obejmująca pas o szerokości 15 m liczonych poziomo od krawędzi zewnętrznej magazynowanych lub składowanych odpadów do wewnątrz.

Dla odpadów w pomieszczeniach zamkniętych rejestracja obrazu musi obejmować odpady do granicy ścian wewnętrznych tego pomieszczenia bez pasa otaczającego oraz bramę wjazdową i wyjazdową. Dla odpadów w zbiornikach, w tym w silosach, które nie są przystosowane do przebywania w nich ludzi, konieczne jest objęcie rejestracją obrazu powierzchni w promieniu 5 m od wlotu lub wylotu zbiornika oraz dróg dojazdowych w odległości 15 m od tego zbiornika.

Stosowane powinny być kamery stacjonarne typu dzień – noc dostrajające się automatycznie do panującego oświetlenia, umożliwiające wykorzystanie zarejestrowanego obrazu do jego odtworzenia z zatrzymaniem obrazu na ekranie, a także wykonywania kopii i pobierania zapisu w formie elektronicznej oraz określenia miejsca, daty i czasu zarejestrowanych zdarzeń i czynności. Urządzenia muszą także umożliwiać dostęp do obrazu w czasie rzeczywistym. Napięcie zasilające należy zabezpieczyć przed nieoczekiwanym zanikiem na okres co najmniej 2 godzin. Przerwy w rejestracji obrazu mogą zaistnieć wyłącznie w trakcie prac konserwacyjnych, nie dłużej jednak niż 48 godzin w roku kalendarzowym, pod warunkiem poinformowania o tym WIOŚ z trzydniowym wyprzedzeniem.

Zarejestrowany obraz trzeba przechowywać na elektronicznym nośniku informacji zapewniającym możliwość jego odczytywania w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację osób, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników. Ich pojemność musi pozwolić na przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu (po upływie miesiąca obraz podlega skasowaniu). Nośnik powinien być przechowywany w sposób zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl