Niebezpieczne czynniki biologiczne

28 lut
niebezpieczne czynniki biologiczne

Niebezpieczne czynniki biologiczne

Pracodawca jest obowiązany do:

 • unikania stosowania szkodliwego czynnika biologicznego, jeżeli rodzaj prowadzo­nej działalności na to pozwala, poprzez jego zastąpienie innym czynnikiem biolo­gicznym

 

 • prowadzenia rejestru prac narażających pracowników
  na działanie szkodliwego czynnika biologicznego
  w formie elektronicznej lub księgi rejestrowej,

 

 • ograniczania liczby pracowników narażonych lub
  potencjalnie narażonych na dzia­łanie szkodliwego czynnika biologicznego,

 

 • projektowania procesu pracy w sposób pozwalający na uniknięcie lub zminimalizo­wanie uwalniania się szkodliwego czynnika biologicznego w miejscu pracy,

 

 • zapewniania pracownikom środków ochrony zbiorowej lub w przypadku gdy w inny sposób nie można uniknąć narażenia, środków ochrony indywidualnej

 

 • zapewniania pracownikom środków hermetyczności w celu zapobiegania i redukcji przypadkowego przeniesienia lub uwolnienia szkodliwego czynnika biologicznego,

 

 • stosowania znaku ostrzegającego przed
  zagrożeniem biologicznym oraz innych zna­ków
  ostrzegawczych,

 

 • sporządzenia planu postępowania na wypadek awarii z udziałem szkodliwego czyn­nika biologicznego

 

 • zapewniania warunków bezpiecznego zbierania, przechowywania oraz usuwania odpadów przez pracowników, z zastosowaniem bezpiecznych i oznakowanych po­jemników,

 

 • stosowania procedur bezpiecznego postępowania
  ze szkodliwymi czynnikami bio­logicznymi,

 

 • zapewniania pracownikom systematycznego
  szkolenia,

 

 • poinformowania pracownika o badaniach lekarskich,
  z których pracownik może skorzystać po ustaniu narażenia,

 

 • prowadzenia rejestru pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynni­ków

 

 • informowania na wniosek pracownika lub jego przedstawiciela o liczbie pracowni­ków narażonych oraz o osobie odpowiedzialnej za bezpieczeństwo i higienę pracy oraz ochronę zdrowia pracowników,

 

Masz więcej pytań odnośnie czynników niebezpiecznych?
Skontaktuj się z naszym działem BHP!

Jagoda: 662 218 087
Karolina: 662 230 848

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

  Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl