NFZ szykuje premie dla POZ

12 sie
nfz premie dla poz

NFZ szykuje premie dla POZ

Szykuje się podwyżka stawki kapitacyjnej w POZ, ponieważ Narodowy Fundusz Zdrowia chce premiować między innymi wystawianie e-recept, jak również uzyskiwanie certyfikatów akredytacyjnych. NFZ daje zielone światło do tego by świadczeń w POZ udzielali nie tylko lekarze rodzinny i pediatrzy. Przepisy nowego zarządzenia będą miały zastosowanie do zawierania i realizacji umów już od 1 września 2019 r.

Prezes NFZ, przekazał do konsultacji zewnętrznych projekt zarządzenia przewidującego w podstawowej opiece zdrowotnej wdrożenie zasady “pay for performance“. Zdaniem nowego szefa funduszy rozwiązanie ma na celu poprawę nie tylko dostępności, ale również jakości udzielanych świadczeń.

Zarządzenie przewiduje wzrost stawek kapitacyjnych, które będą stosowane w przypadku lekarzy POZ pielęgniarek POZ i położnych POZ, ale także pielęgniarek szkolnych. Premiowane będą te placówki, które posiadać będą certyfikat akredytacyjny wydany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.

Kolejną propozycją jest wprowadzenie współczynnika korygującego w odniesieniu do bazowej stawki rocznej w zakresie lekarzy POZ, którzy zajmują się pacjentami przewlekle chorymi. Fundusz wiąże nadzieje na to, że część z pacjentów która dotychczas była odsyłana do lekarzy specjalistów pozostanie na poziomie POZ, gdzie lekarz pierwszego kontaktu będzie sprawował opiekę i kontrolował przebieg choroby.

Narodowy Fundusz Zdrowia dąży również do wdrożenia e-recepty. W zarządzeniu przewidziano bowiem wzrost stawki kapitacyjnej dla lekarzy POZ wystawiających e-recepty.

Fundusz dał również popiera wprowadzenie finansowania świadczeń realizowanych przez dodatkowych lekarzy, którzy nie posiadają specjalizacji i nie są w trakcie specjalizacji. Taka możliwość będzie jednak wyłącznie na terenach wiejskich o małej gęstości zaludnienia.

Przewidywane maksymalne skutki finansowe z wyjątkiem premii za wystawianie e-recept mają wynieść odpowiednio- w 2019 roku około 41,5 mln zł, natomiast w 2020 roku około 863 mln zł.

Zgodnie z propozycją NFZ uwagi do projektu zarządzenia można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną w terminie do dnia 21 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

    Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939 oraz Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Sp. z o.o. NIP: 6482798837, REGON: 385848588, KRS: 0000835694.

    Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl