ZOZ Bas-Med Sp. J Gorlice

ZOZ Bas-Med Sp. J Gorlice

Norma Zakres Certyfikacji
ISO 9001:2008
System wdrożony niecertyfikowany
Udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej; w rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej; w rodzaju świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w zakresie świadczeń w pielęgniarskiej opiece
Lista referencyjna długoterminowej domowej oraz udzielanie świadczeń w zakresie medycyny pracy.

Skontaktuj się z nami - w czym możemy pomóc?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Grzegorz Kłunduk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Grzegorz Kłunduk (42-674 Zbrosławice, ul. Morcinka 14), zarejestrowane w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 6481984667, REGON: 276415939

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Handlowa 2 lub drogą e-mailową pod adresem: agm@agm-konsulting.pl